Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 22

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/1)

Data ogłoszenia:2010-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 22

Strona 1 z 2
L 63/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2010

WYTYCZNE

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/1) (2010/154/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności pierwsze tiret art. 127 ust. 2,

Dla wykonania decyzji Rady Prezesów EBC z dnia 22 października 2009 r. konieczne jest wprowadzenie zmian do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1),


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 20,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 Zmiany w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 W punkcie 6.3.2, po pierwszym tiret pod nagłówkiem „Ocena przez instytucję ECAI” dodaje się tiret w brzmieniu:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefi­ niowania instrumentów i procedur, które mają być stoso­ wane przez Eurosystem składający się z krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tak, aby możliwa była realizacja poli­ tyki pieniężnej w jednolity sposób we wszystkich uczest­ niczących państwach członkowskich.

(2)

Ostatnie wydarzenia na rynku papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w ramowych zasadach oceny kredytowej w Eurosystemie (Eurosystem credit assessment framework – ECAF), których celem jest zapewnienie, że spełniony będzie wymóg Eurosystemu dotyczący wyso­ kiej jakości kredytowej wszystkich zabezpieczeń kwalifi­ kowanych. W szczególności konieczna jest zmiana wymogów ratingowych dla papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, wymaganych dla uznania ich za aktywa kwalifikowane w operacjach kredytowych Eurosystemu, w celu spełnienia wymogu określonego w art. 18 ust. 1 Statutu ESBC, zgodnie z którym wszystkie operacje kredytowe przeprowadzane z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku powinny być właściwie zabezpieczone z perspektywy polityki pieniężnej Eurosystemu. Ponadto wprowadzane zmiany mają stać się kolejnym krokiem w kierunku przywrócenia prawidłowego działania rynku papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.

„— Ocena papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami przez instytucję ECAI: Dla papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami emitowanych od dnia 1 marca 2010 r. Eurosystem wymaga przedstawienia co najmniej dwóch ocen jakości kredytowej nadanych danej emisji przez zaakceptowane instytucje ECAI. W celu ustalenia, czy papiery wartościowe zabezpie­ czone aktywami stanowią aktywa kwalifikowane stosuje się zasadę »drugiej oceny w kolejności« polega­ jącą na tym, że minimalny wymóg jakości kredytowej dla papierów wartościowych zabezpieczonych akty­ wami musi spełniać nie tylko najlepsza, lecz również druga w kolejności ocena przez instytucję ECAI. W oparciu o tę zasadę, dla uznania danych papierów wartościowych za kwalifikowane Eurosystem wymaga, aby obie oceny kredytowe były w momencie nadania oceny na poziomie »AAA«/»Aaa«, a przez cały okres zapadalności papieru wartościowego na poziomie »jednego A«.

Od dnia 1 marca 2011 r. wszystkie papiery warto­ ściowe zabezpieczone aktywami, niezależnie od daty ich emisji, muszą posiadać co najmniej dwie oceny kredytowe nadane danej emisji przez zaakceptowane instytucje ECAI, przy czym zasada drugiej oceny w kolejności musi być spełniona, aby papiery warto­ ściowe nadal były uznawane za kwalifikowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 31 z 201012.3.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 330 z 16.12.2009)

 • Dz. U. L63 - 30 z 201012.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L63 - 24 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy przewidzianej w art. 99 ust. 2 lit. a) (w odniesieniu do sektora rolnictwa) i art. 124 ust. 1 i 2 (zmienionego) ustawy regionalnej regionu Sycylia nr 32 z dnia 23 grudnia 2000 r., która zawiera przepisy wdrażające RPO 2000–2006 oraz zmianę programów pomocy dla przedsiębiorstw (pomoc C 21/04 – ex N 590/B/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8064)

 • Dz. U. L63 - 21 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1337) (1)

 • Dz. U. L63 - 7 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1317)

 • Dz. U. L63 - 5 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 209/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L63 - 3 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 208/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 207/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające po raz 121. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.