Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/21/UE z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących klotianidyny, tiametoksamu, fipronilu i imidachloprydu (1)

Data ogłoszenia:2010-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 27

Strona 1 z 3
13.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/27

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/21/UE z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących klotianidyny, tiametoksamu, fipronilu i imidachloprydu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

W celu uniknięcia wypadków w przyszłości należy usta­ nowić dodatkowe przepisy, w tym w zakresie stosow­ nych środków ograniczających ryzyko, dotyczące klotia­ nidyny, tiametoksamu, fipronilu i imidachloprydu.


uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie,

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(1)

Dyrektywami Komisji 2006/41/WE (2), 2007/6/WE (3), 2007/52/WE (4) oraz 2008/116/WE (5) do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG włączono substancje czynne: klotianidynę, tiametoksam, fipronil i imidachlopryd.

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

(2)

W następstwie przypadkowego uwolnienia do środo­ wiska wymienionych substancji czynnych, zgłoszonego ostatnio przez kilka państw członkowskich, doszło do poważnych strat rodzin pszczelich. W związku z tym dotknięte państwa członkowskie zastosowały środki ostrożności mające na celu czasowe zawieszenie wpro­ wadzania do obrotu środków ochrony roślin zawierają­ cych wymienione substancje.

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 października 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 listopada 2010 r.

(3)

Zezwala się na stosowanie klotianidyny, tiametoksamu i imidachloprydu wyłącznie w charakterze środka owado­ bójczego, włącznie z zastosowaniem do zaprawiania nasion. Co się natomiast tyczy fipronilu, zezwala się na stosowanie go wyłącznie w charakterze środka owado­ bójczego do zaprawiania nasion. Zgłoszone przez państwa członkowskie przypadki związane są z nieprawidłowym stosowaniem wymienionych substancji czynnych do zaprawiania nasion.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 230 z 19.8.1991, s. 1. 187 z 8.7.2006, s. 24. 43 z 15.2.2007, s. 13. 214 z 17.8.2007, s. 3. 337 z 16.12.2008, s. 86.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3 Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istnie­ jące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających klotianidynę, tiametoksam, fipronil i imidachlopryd jako substancję czynną w terminie do dnia 31 października 2010 r.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 65/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2010

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2010 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 65 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 25 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 214/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L65 - 23 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 213/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 16 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L65 - 14 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 211/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L65 - 1 z 201013.3.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 210/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykaz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz ujednolicające załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.