Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/156/WPZiB z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Data ogłoszenia:2010-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 3

Artykuł 8 Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przy­ jęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1), w szczególności w odniesieniu do informacji niejawnych UE.

Artykuł 5 Finansowanie 1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. wynosi 340 000 EUR.


Artykuł 9 2. Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1 kwalifikują się do finansowania od dnia 1 kwietnia 2010 r. Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami Wspólnoty mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne 1. Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych informacji.

3. Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE a Komisją. SPUE odpowiada przed Komisją za wszelkie wydatki.

2. Delegatury Unii lub państwa członkowskie, zależnie od przypadku, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 6 Powołanie i skład zespołu 1. W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostęp­ nych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie swojego zespołu. Zespół dysponuje wiedzą fachową na temat konkretnych kwestii politycznych związanych z mandatem. SPUE niezwłocznie powiadamia Radę i Komisję o składzie swojego zespołu. Artykuł 10 Bezpieczeństwo Zgodnie z polityką Unii, dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań opera­ cyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE podejmuje wszelkie uzasadnione, możliwe do realizacji działania zgodne z jego mandatem oraz odpowiadające stanowi bezpieczeństwa na obszarze geograficznym, za który jest odpowiedzialny, służące zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim członkom personelu bezpośrednio mu podlegającego, w szczególności:

2. Państwa członkowskie i instytucje Unii mogą zapropo­ nować oddelegowanie pracowników do współpracy ze SPUE. Wynagrodzenie pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję Unii do współpracy ze SPUE jest wypłacane przez to państwo członkowskie lub instytucję Unii. Eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie do Sekre­ tariatu Generalnego Rady mogą być również zatrudnieni przy SPUE. Zatrudniani na podstawie umów członkowie personelu międzynarodowego mają obywatelstwo państwa członkow­ skiego.

3. Cały oddelegowany personel podlega zwierzchnictwu administracyjnemu wysyłającego państwa członkowskiego lub wysyłającej instytucji Unii; personel ten wypełnia obowiązki i działa w interesie mandatu SPUE.

a) sporządza plan bezpieczeństwa misji oparty na wytycznych Sekretariatu Generalnego Rady, obejmujący fizyczne, organi­ zacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb misji, zarządzanie bezpiecznym przemieszcza­ niem się personelu do obszaru misji i w jego obrębie, jak również zarządzanie zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeń­ stwu, w tym plan awaryjny i plan ewakuacji misji;

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.

L 67/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2010

b) zapewnia objęcie wszystkich członków personelu rozmiesz­ czonych poza terytorium Unii ubezpieczeniem od wysokiego ryzyka odpowiednio do warunków panujących na obszarze misji; c) zapewnia, aby wszyscy członkowie zespołu rozmieszczeni poza terytorium Unii, w tym kontraktowy personel miej­ scowy, odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie po nim odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w oparciu o wskaźniki ryzyka określone przez Sekretariat Generalny Rady dla obszaru misji; d) zapewnia wdrażanie wszelkich uzgodnionych zaleceń wyda­ wanych po regularnych ocenach bezpieczeństwa oraz dostar­ czanie WP, Radzie i Komisji pisemnych sprawozdań o wdrażaniu tych zaleceń i o innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawozdań śródokresowych oraz sprawozdań z wykonania mandatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 67 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 13 z 201017.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2010 r. dotyczące środków ochrony własnej i zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni skierowanym przeciwko statkom (1)

 • Dz. U. L67 - 10 z 201017.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2010 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1862) (1)

 • Dz. U. L67 - 9 z 201017.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1314) (1)

 • Dz. U. L67 - 4 z 201017.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 221/2010 z dnia 16 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 1 z 201017.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 220/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2013–2015 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.