Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1210)

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 16

L 69/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1210)


(Jedynie tekst w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim jest autentyczny)

(2010/163/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE (1), w szczególności jej art. 23, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie jest związana niniejszą decyzją ani jej nie stosuje.

(6)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2008/22/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2008/22/WE wprowadza się następujące zmiany:

Decyzja nr 573/2007/WE została wprowadzona w życie decyzją Komisji 2008/22/WE (2). W związku z zasadą należytego zarządzania finansami, właściwe jest ustalenie pułapu łącznej sumy płatności w ramach prefinansowania, jakie mają zostać dokonane na rzecz państw członkowskich z przeznaczeniem na programy roczne. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo jest związane aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Irlandia jest związana aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją.

(2)

1. Tytuł art. 24 otrzymuje brzmienie: „Sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji programów rocznych i wniosków o płatność”. 2. W art. 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(3)

„4. W odniesieniu do art. 39 ust. 3 i 4 aktu podstawo­ wego, łączna suma płatności w ramach prefinansowania dokonanych na rzecz danego państwa nie przekracza 90 % łącznej kwoty przydzielonej takiemu państwu członkow­ skiemu w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny.

(4)

(1) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 7 z 10.1.2008, s. 1.

W przypadku gdy dane państwo członkowskie przeznaczyło ze środków krajowych kwotę niższą niż łączna kwota przy­ dzielona w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny, łączna suma płatności w ramach prefinansowania nie przekracza 90 % kwoty przeznaczonej ze środków krajo­ wych.”.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/17

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francu­ skiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księ­ stwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 marca 2010 r. W imieniu Komisji

Cecilia MALMSTRÖM

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 69 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 20 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN ISO 4869-4: 2000 „Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu (ISO/TR 4869-4: 1998)” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1599) (1)

 • Dz. U. L69 - 18 z 201019.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku aksamitkowego i olejku tymiankowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1579) (1)

 • Dz. U. L69 - 11 z 201019.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/25/UE z dnia 18 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej penoksulamu, proquinazydu i spirodiklofenu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L69 - 9 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 233/2010 z dnia 18 marca 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L69 - 8 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 232/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L69 - 7 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L69 - 5 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 230/2010 z dnia 18 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L69 - 3 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 229/2010 z dnia 18 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ricciarelli di Siena (ChOG)]

 • Dz. U. L69 - 1 z 201019.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 228/2010 z dnia 18 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata di Bologna (ChNP)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.