Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 10

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 10

Strona 10 z 44

Arkusze forniru i arkusze sklejki (nawet skrawane warstwami).

Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo. Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe.

441210 441231 441232 441239 441294 441299 441810 441820 441850 441860 441871 441872 441879 441900 442010


Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami.

Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94. Meble do siedzenia inne niż te objęte pozycją 94.02.

940151 940159

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/15

ZAŁĄCZNIK IB ZHARMONIZOWANE KODY TOWARÓW

KODY HS OPIS

440349

Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (żadne kłody, z wyjątkiem drewna tekowego, nie są dopuszczone do wywozu).

L 70/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

ZAŁĄCZNIK II DEFINICJA LEGALNOŚCI NA POTRZEBY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ WYWOZOWYCH FLEGT ORAZ PROCESU REFORMY PRAWNEJ 1. Preambuła Jako wymóg dobrowolnej umowy o partnerstwie Ghana ustanowiła w drodze konsultacji z zainteresowanymi stro­ nami standard prawny mający stanowić podstawę wdrożenia niniejszej Umowy. Standard prawny jest powiązany z systemem zapewniania legalności za pośrednictwem matrycy legalności. Niniejszy dokument zawiera definicję prawną, matrycę legalności, streszczenie właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących sektor leśnictwa oraz opisujących proces przeprowadzenia reformy i ujednolicenia przepisów w sektorze leśnictwa Ghany. 2. Definicja prawna opatrzona przypisami Produkt, w którego skład wchodzi drewno pochodzące z Ghany, może otrzymać zezwolenie na sprzedaż na terenie Ghany lub na wywóz z Ghany: a) w przypadkach, w których źródło własności stanowi zezwolenie na ścinkę: (i) drewna pochodzącego z określonych źródeł (1), a zainteresowana osoba fizyczna, grupa i właściciele wyrazili zgodę na pozyskiwanie drewna (2); (ii) w czasie ścinki podmiot pozyskujący drewno posiadał ważną umowę o użytkowaniu drewna (TUC) wydaną przez Ministra ds. Gruntów, Leśnictwa i Kopalni, zatwierdzoną przez parlament po przeprowadzeniu okre­ ślonej procedury konkurencyjnej (3); (iii) w czasie ścinki podmiot pozyskujący drewno posiadał ważne zezwolenie na cięcie oczyszczające (SP) wydane przez Komisję Leśnictwa (4); lub (iv) podmiot pozyskujący drewno postępował zgodnie z procedurami pozyskiwania drewna i normami określo­ nymi w ustawie (5); (v) w czasie ścinki podmiot pozyskujący drewno otrzymał zastępcze (6) prawa do drewna; b) w przypadkach, w których w których źródło własności stanowi świadectwo kupna (COP): (i) COP wydano na podstawie nakazu sądowego prowadzącego do konfiskaty drewna (7); (ii) drewno porzucono, a Komisja Leśnictwa sprzedała je zgodnie z procedurami ustawowymi (8); c) przez cały czas drewno transportowano zgodnie z normami określonymi w ustawie (9); d) drewno poddano obróbce zgodnie z normami określonymi w ustawie (10); oraz e) wszyscy sprzedawcy/eksporterzy posiadają ważne zezwolenia na wprowadzenie drewna na rynek (11); f) w chwili sprzedaży lub wywozu państwu nie przysługiwały żadne zaległe należne opłaty, czynsze lub podatki określone w ustawie (12); oraz g) w chwili sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno wywiązywał się w pełnie ze zobowiązań wynika­ jących z umów o odpowiedzialności społecznej (13). 3. Matryca legalności W celu określenia, czy drewno pochodzące z Ghany odpowiada standardowi określonemu w powyższej definicji „legalnego drewna”, stosuje się zasady i kryteria określone w zamieszczonej poniżej tabeli 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.