Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 14

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 14

Strona 14 z 44

Podmiot pozyskujący drewno nie zalegał z uiszczeniem opłaty za wycięte drewno lub z uiszczeniem wszelkich innych opłat ciążących na podmiotach pozyskujących drewno w Ghanie. Procedura dotycząca działań związanych z drewnem (uiszczanie opłaty za wycięte drewno) – LI 1649 sekcja 25. Sprawozdania z audytu TVD dotyczące uzgadniania sald przepływów finansowych. Zobowiązania podatkowe W czasie sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z uiszczeniem opłat, czynszów lub podatków określonych w ustawie. Podmiot pozyskujący drewno nie zalegał z uiszczeniem opłat za użytkowanie gruntu. Opłaty za wycięte drewno i czynsz za obszar objęty umową – LI 1649 CZĘŚĆ V sekcja 27.


KRYTERIUM 7.1

Wytyczne dotyczące stosownego ustawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 7

KRYTERIUM 7.2 Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 7

Zobowiązania podatkowe W czasie sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z uiszczeniem opłat, czynszów lub podatków określonych w ustawie. Eksporter nie zalegał z opłatami wywozowymi. Opłaty wywozowe: Sekcja 4 ustawy (zmieniającej) 493 dotyczącego drzew i drewna.

KRYTERIUM 7.3 Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych ZASADA 7

Zobowiązania podatkowe W czasie sprzedaży lub wywozu podmiot pozyskujący drewno i sprzedawca nie zalegali z uiszczeniem opłat, czynszów lub podatków określonych w ustawie. Podmiot dokonujący wyrębu ani sprzedawca nie zalegali z płatnością podatku dochodo­ wego od osób prawych. Nakładanie podatku dochodowego (dochód z działalności gospodarczej): akt 592 sekcja 7.

KRYTERIUM 7.4 Wytyczne dotyczące stosownego prawodaw­ stwa/stosownych prze­ pisów wykonawczych

(1) Status prawny instrukcji (MoP): MoP utworzono w związku z wymaganiami zawartymi w sekcji 18 ustawy 547 o zarządzaniu zasobami drewna i sekcji 14 LI 1649 towarzyszących przepisów wykonawczych o zarządzaniu zasobami drewna uchylonego przez sekcję 14 LI 1721 przepisów wykonawczych (akt zmieniający) o zarządzaniu zasobami drewna, która określa warunki TUC. 2) Komisja Leśnictwa wydaje zezwolenie na cięcie oczyszczające na warunkach określonych w zezwoleniu na obszarze gruntów, na ( których prowadzona jest budowa dróg, rozbudowa ludzkich osiedli czy uprawa roli.

4. Przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązujące w Ghanie Definicja „legalnego drewna” obejmuje podzbiór przepisów objętych przez ramy prawne pozyskiwania, obróbki i wywozu drewna z Ghany. W drodze wielostronnych konsultacji z zainteresowanymi stronami uzgodniono, że w celu wydania zezwolenia FLEGT wymagana będzie weryfikacja zgodności z tymi przepisami. Przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązujące w Ghanie, na podstawie których sformułowano tę definicję obejmują: PRZEPISY KONSTYTUCYJNE, 1992 r. 1. Artykuł 258 ustanawia Komisję Gruntów (Lands Commission) i określa funkcje tej komisji. 2. Artykuł 267 ust. 1 przekazuje zgodnie z prawem zwyczajowym i zwyczajem ziemie plemienne właściwych plemion w zarząd powierniczy osób należących do tych plemion. 3. Artykuł 266 wprowadza ograniczenia w zakresie uprawnień do gruntu, które mogą być przyznane osobom nieposiadającym obywatelstwa Ghany. 4. Artykuł 267 ust. 2 ustanawia Biuro Administratora Ziem Plemiennych i określa jego funkcje. 5. Artykuł 267 ust. 6 określa podział dochodów uzyskiwanych z ziem plemiennych.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/21

6. Artykuł 268 zawiera wymóg zatwierdzania przez parlament umów związanych z nadawaniem praw lub wyda­ waniem koncesji na wykorzystywanie zasobów naturalnych. 7. Artykuł 269 ustanawia komisje ds. zasobów naturalnych [Komisję Leśnictwa], które „są odpowiedzialne za regulowanie wykorzystania przedmiotowych surowców naturalnych i zarządzanie nim oraz koordynację związa­ nych z tymi zasobami polityk”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.