Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 16

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 16

Strona 16 z 44

26. LI 1721 – przepisy wykonawcze (zmieniające) dotyczące zarządzania zasobami drewna z 2003 r. Przepisy te określają podstawy przetargu konkurencyjnego dotyczącego przydziału zasobów drewna. 5. Polityka leśna i dążenie do reformy przepisów Ghana uznaje, że przepisy obowiązującego prawa, które stanowi podstawy powyższych ram definicji legalności, należy w sposób znaczący zreformować, aby umożliwić wyeliminowanie niedostatków oraz uwzględnienie pojawiających się kwestii w tym sektorze, opierając się na zasadach dobrych rządów. Ghana pragnie zatem wskazać na swój zamiar przeprowadzenia reform w zakresie prawa i polityki w duchu dobrego zarządzania w dziedzinie leśnictwa. Przewiduje się, że takie reformy w zakresie prawa można byłoby zrealizować w ciągu następnych pięciu lat. Następujące dziedziny wymagają reform w zakresie polityki i prawa: — rozpoczęcie procesu zmiany przepisów dotyczących oszczędności i przepisów przejściowych ustawy 547 w odniesieniu do przekształcenia istniejących umów najmu/koncesji na umowy o użytkowaniu drewna i związana z tym kwestia opłat za prawo do drewna, — rozwój plantacji i pozyskiwanie drewna, — obróbka drewna i ustanawianie norm dla przemysłu drzewnego, — przywóz surowca (drewna surowego), — rozwój rynku krajowego: a) (od małych do średnich przedsiębiorstw); b) przydział zasobów; c) normalizacja materiałów drewnianych w przemyśle budowlanym; d) wprowadzenie polityki udzielania zamówień publicznych, — ustalenia instytucjonalne i procesy kontroli lasów: a) podmiot certyfikujący drewno; b) rada zarządzająca; c) niezależne monitorowanie; d) kody kreskowe, — przydział zasobów zatopionego drewna (z jeziora Wolta), — wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przy pozyskiwaniu drewna, — jasne określenie celów zarządzania zasobami – interes publiczny w utrzymaniu różnorodności biologicznej, zapew­ nienie środków utrzymania mieszkańców obszarów wiejskich, zrównoważony proces uprzemysłowienia i rozwoju kulturalnego, identyfikacja i korekta niespójności w istniejących przepisach w zakresie leśnictwa odnoszących się do definicji legalnego drewna (tj. wydawanie zezwoleń na cięcie oczyszczające na terenach objętych umowami o użytkowaniu drewna),


19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/23

— potwierdzenie lokalnego tytułu prawnego do lasu i innych praw zainteresowanych stron, w szczególności rolników, do lasów różnego typu oraz wyjaśnienie właściwości instytucji miejscowych (w tym prawa zwyczajo­ wego) i krajowych w odniesieniu do zarządzania lasami w celu: a) ochrony lasów; b) zalesiania i eksploatacji lasów (dla pozyskania drewna i innych produktów leśnych), — regulacja inwestycji: a) zachęty, przepisy, ustalenia dotyczące podziału środków budżetowych i korzyści – na rzecz produktów leśnych innych niż drewno (w tym na turystkę i usługi w zakresie ochrony środowiska); b) zachęty, przepisy, ustalenia dotyczące podziału środków budżetowych i korzyści – na rzecz inwestycji w przemysł wydobywczy; c) zachęty, przepisy, ustalenia dotyczące podziału środków budżetowych i korzyści – na rzecz ponownego zalesienia; d) zachęty, przepisy, ustalenia dotyczące podziału środków budżetowych i korzyści – na rzecz plantacji; oraz e) zachęty, przepisy, ustalenia dotyczące podziału środków budżetowych i korzyści – na rzecz przetwórstwa. 6. Wdrażanie W celu przejścia od istniejących do przyszłych standardów prawnych Ghana przewiduje dwuetapową reformę w celu wyeliminowania przestarzałych, niespójnych i niejednoznacznych przepisów ustawowych oraz wprowadzenia nowych przepisów, aby wdrożyć kształtujące się kierunki polityki: — zmiany w obszarach, które nie wymagają szeroko zakrojonej reformy prawnej zostaną zrealizowane w oparciu o przepisy wykonawcze w ciągu roku od zawarcia dobrowolnej umowy partnerskiej, — zmiany wymagające szeroko zakrojonych konsultacji, zaangażowania ekspertów i głębokiej politycznej refleksji odnośnie do np. kwestii dobrych rządów, udziału zainteresowanych stron, podziału korzyści itd. powinny zająć 3–5 lat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.