Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 17

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 17

Strona 17 z 44

L 70/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

ZAŁĄCZNIK III WARUNKI REGULUJĄCE DOPUSZCZENIE DO SWOBODNEGO OBROTU WE WSPÓLNOCIE PRODUKTÓW Z DREWNA WYWOŻONYCH Z KRAJU PARTNERSKIEGO I OBJĘTYCH ZEZWOLENIEM FLEGT Artykuł 1 1. Zezwolenie FLEGT, zwane dalej „zezwoleniem”, składa się we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym dostawa objęta zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu.

2. Właściwy organ, o którym mowa w ustępie 1, informuje organy celne zgodnie z mającymi zastosowanie krajowymi procedurami, że zezwolenie zostało uznane.


3.

Zezwolenie uznaje się za nieważne, jeżeli zostaje złożone po wskazanej w nim dacie wygaśnięcia.

4. Zezwolenie złożone przed przybyciem dostawy nim objętej może zostać uznane, jeżeli zezwolenie spełnia wszystkie wymogi określone w załączniku IV niniejszej Umowy i nie uznano za konieczne przeprowadzenia dalszej weryfikacji zgodnie z artykułem 3 ustęp 1.

5. Jeżeli wymagane są dalsze informacje dotyczące zezwolenia lub dostawy zgodnie z artykułami 3 i 4, zezwolenie uznaje się jedynie po przedstawieniu informacji dotyczących ważności zezwolenia.

6. Koszty powstałe w trakcie przeprowadzania weryfikacji ponosi importer, chyba że przepisy krajowe zainteresowa­ nego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich przewidują inaczej.

Artykuł 2 1. Skreślenia lub zmiany na zezwoleniu nie są uznawane, chyba że zostały zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

2. Przedłużenie ważności zezwolenia nie jest uznawane, chyba że zostało zatwierdzone przez organ wydający zezwo­ lenia.

3. Duplikaty zezwoleń lub zezwolenia zastępcze nie są uznawane, chyba że zostały wydane i zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

4. Zezwolenie nie jest uznawane, jeżeli po przedstawieniu dodatkowych informacji zgodnie z artykułem 3 lub po dodatkowym zbadaniu zgodnie z artykułem 4 – o ile są one wymagane – ustalono, że zezwolenie nie odpowiada dostawie.

Artykuł 3 1. W razie wątpliwości dotyczących zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub zezwolenia zastępczego właściwe organy mogą wystąpić do organu wydającego zezwolenia w kraju partnerskim z wnioskiem o dodatkowe informacje.

2.

Do wniosku można załączyć kopię zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub zezwolenia zastępczego.

Artykuł 4 1. Jeżeli uznano, że konieczna jest dodatkowa weryfikacja dostawy zanim właściwe organy będą mogły zdecydować, czy uznać zezwolenie, można przeprowadzić kontrole mające na celu ustalenie, czy przedmiotowa dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu oraz zapisom odpowiadającym danemu zezwoleniu, będącym w posiadaniu organu wydającego zezwolenia.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/25

2. Jeżeli objętość lub masa produktów z drewna w dostawie zgłoszonej do dopuszczenia do swobodnego obrotu nie odbiega o więcej niż 10 % od objętości lub masy wskazanej w odnośnym zezwoleniu, uznaje się, że dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu odnośnie do objętości lub masy. Artykuł 5 1. W polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego, za pomocą którego dokonywane jest zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu, należy wpisać numer zezwolenia obejmującego produkty z drewna podlegające zgłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie celne jest dokonywane przy użyciu technik przetwarzania danych, numer wpisuje się w odpowiednim polu. 2. Produkty z drewna są dopuszczone do swobodnego obrotu dopiero po zakończeniu procedury opisanej w artykule 1 ustęp 2.

L 70/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

ZAŁĄCZNIK IV WARUNKI REGULUJĄCE WYDAWANIE I SPECYFIKACJE ZEZWOLEŃ FLEGT Wymogi dotyczące zezwoleń FLEGT Artykuł 1 1. Zezwolenie FLEGT może mieć formę papierową lub elektroniczną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.