Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 18

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 18

Strona 18 z 44

2. Zarówno zezwolenie w formie papierowej, jak i zezwolenie elektroniczne zawiera informacje wymienione w dodatku 1 zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dodatku 2. Artykuł 2 1. 2. Zezwolenie FLEGT jest ważne od daty jego rzeczywistego wydania. Okres ważności zezwolenia FLEGT nie przekracza trzech miesięcy. Datę wygaśnięcia wskazuje się w zezwoleniu.

3. Po wygaśnięciu zezwolenie uważa się za nieważne. Organ wydający zezwolenia może zadecydować o przedłużeniu okresu ważności o jeden miesiąc. W tym celu organ wydający zezwolenia poprawia i zatwierdza nową datę wygaśnięcia. 4. Zezwolenie FLEGT traci ważność i zostaje odesłane do organu wydającego zezwolenia, jeżeli produkty z drewna nim objęte zostały zniszczone. Wymogi dotyczące zezwoleń FLEGT w formie papierowej Artykuł 3 Zezwolenia w formie papierowej są zgodne z formatem określonym w dodatku 1. Artykuł 4 1. Papier ma rozmiary standardowego formatu A4. Papier opatrzony jest znakami wodnymi przedstawiającymi logo Komisji Leśnictwa wytłoczonym na papierze oraz okrągłą pieczęcią. 2. Kolory papieru zastosowanego w formularzu są następujące:


a) biały dla formularza numer 1, „Oryginału”; b) żółty dla formularza 2, „Kopii dla organu celnego UE”; c) zielony dla formularza 3, „Kopii dla Wydziału Rozwoju Przemysłu Drzewnego”; d) różowy dla formularza 4, „Kopii dla organu celnego Ghany (CEPS)”; e) niebieski dla formularza 5, „Kopii dla właściwego organu Wspólnoty Europejskiej”. Artykuł 5 1. Zezwolenia wypełnia się pismem maszynowym lub komputerowo. Można, jeśli to konieczne, wypełnić je pismem odręcznym. 2. Do wykonania odcisku pieczęci organu wydającego zezwolenia stosuje się pieczęć metalową, najlepiej wykonaną ze stali. Pieczęć organu wydającego zezwolenia można jednak zastąpić wytłoczonym odciskiem składającym się z liter lub cyfr uzyskanym poprzez perforację. Organ wydający zezwolenia stosuje metodę zabezpieczającą przed sfałszowaniem w celu zapisu przydzielonych ilości w sposób uniemożliwiający wstawienie cyfr lub adnotacji.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/27

3. Formularz nie może zawierać żadnych skreśleń ani zmian, chyba że te skreślenia lub zmiany zostały uwierzytel­ nione za pomocą pieczęci i podpisu organu wydającego zezwolenia.

4.

Zezwolenia drukuje się i wypełnia w języku angielskim.

Artykuł 6 1. Zezwolenie sporządza się w pięciu egzemplarzach i wydaje wnioskodawcy.

2. Pierwszy egzemplarz, oznaczony jako „Oryginał”, po jego wypełnieniu, podpisaniu i opieczętowaniu przez organ wydający zezwolenia, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym dostawę objętą zezwoleniem zgłasza się do dopuszczenia do swobodnego obrotu.

3. Drugi egzemplarz, oznaczony jako „Kopia dla organu celnego”, po jego wypełnieniu, podpisaniu i opieczętowaniu przez organ wydający zezwolenia, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia organowi celnemu państwa członkow­ skiego, w którym dostawę objętą zezwoleniem zgłasza się do dopuszczenia do swobodnego obrotu.

4. Trzeci egzemplarz, oznaczony jako „Kopia dla Wydziału Rozwoju Przemysłu Drzewnego”, po jego wypełnieniu, podpisaniu i opieczętowaniu przez organ wydający zezwolenia, zachowuje się do rejestracji i przyszłej weryfikacji wydanych zezwoleń.

5. Czwarty egzemplarz, oznaczony jako „Kopia dla CEPS Ghany”, po jego wypełnieniu, podpisaniu i opieczętowaniu przez organ wydający zezwolenia, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia organowi celnemu w Ghanie, w którym dostawę objętą zezwoleniem zgłasza się do dopuszczenia do załadunku na statek.

6. Piąty egzemplarz, oznaczony jako „Kopia dla właściwego organu UE”, po jego wypełnieniu, podpisaniu i opieczętowaniu przez organ wydający zezwolenia, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym dostawę objętą zezwoleniem zgłasza się do dopuszczenia do swobodnego obrotu (tej kopii wymaga się, jeżeli właściwym organem w państwie członkowskim jest organ inny niż celny).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.