Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 44

Artykuł 1 Cel Celem niniejszej Umowy, zgodnym ze wspólnym zaangażowa­ niem Stron na rzecz zrównoważonego zarządzania wszelkimi rodzajami lasów, jest określenie ram prawnych mających na celu zagwarantowanie, że wszystkie objęte niniejszą Umową produkty z drewna przywożone z Ghany do Wspólnoty, zostały wyprodukowane legalnie, i tym samym promowanie handlu produktami z drewna. Niniejsza Umowa stanowi ponadto podstawę dla dialogu i współpracy Stron w celu ułatwienia i promowania pełnego wdrożenia niniejszej Umowy i usprawnienia egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje: a) „przywóz do Wspólnoty” oznacza dopuszczenie produktów z drewna do swobodnego obrotu we Wspólnocie w rozumieniu artykułu 79 rozporządzenia (EWG) nr 2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), które to produkty nie mogą być zakwalifikowane jako „towary pozbawione charakteru handlowego”, zdefiniowane w artykule 1 punkt 6 rozporzą­ dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3); b) „wywóz” oznacza fizyczne opuszczenie przez produkty z drewna jakiejkolwiek części geograficznego terytorium Ghany lub odebranie ich z jakiejkolwiek części tego teryto­ rium; c) „produkty z drewna” oznaczają produkty wymienione w załączniku I; d) „kod HS” oznacza sześciocyfrowy kod Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów, ustanowionego


(1) Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. (3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

w Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowa­ nego systemu oznaczania i kodowania towarów Światowej Organizacji Celnej;

e) „zezwolenie FLEGT” oznacza zezwolenie odnoszące się do dostawy wyprodukowanej legalnie. Zezwolenie FLEGT może mieć formę papierową lub elektroniczną;

f) „organ wydający zezwolenia” oznacza organ wyznaczony przez Ghanę do wydawania i zatwierdzania zezwoleń FLEGT;

g) „właściwe organy” oznaczają organy wyznaczone przez państwa członkowskie UE do przyjmowania, uznawania i weryfikacji zezwoleń FLEGT;

h) „dostawa” oznacza pewną ilość produktów z drewna obję­ tych zezwoleniem FLEGT, która jest wysyłana z Ghany przez wysyłającego lub nadawcę i która jest zgłaszana w urzędzie celnym we Wspólnocie w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu;

i) „drewno wyprodukowane legalnie” oznacza produkty z drewna, które pozyskano, przywieziono lub wykonano zgodnie z przepisami określonymi w załączniku II.

SYSTEM ZEZWOLEŃ FLEGT

Artykuł 3 System zezwoleń FLEGT 1. Niniejszym ustanawia się pomiędzy Stronami niniejszej Umowy „system zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa” (zwany dalej „systemem zezwoleń FLEGT”). Obejmuje on zestaw procedur i wymogów mających na celu zweryfikowanie i potwierdzenie za pomocą zezwoleń FLEGT, że produkty z drewna dostarczone do Wspólnoty zostały wyprodukowane legalnie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2173/2005 Wspólnota przyj­ muje z Ghany takie dostawy przywożone do Wspólnoty tylko jeżeli są one objęte zezwoleniami FLEGT.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/5

2. System zezwoleń FLEGT ma zastosowanie do produktów z drewna wymienionych w załączniku IA. Produkty z drewna wymienione w załączniku IB nie mogą być wywożone z Ghany.

3. Właściwe organy nie zezwalają na dopuszczenie do swobodnego obrotu żadnego produktu z drewna wymienionego w załączniku IB.

3. Strony uzgadniają, że podejmą wszelkie środki niezbędne do wdrożenia systemu zezwoleń FLEGT zgodne z artykułem 12.

4. Właściwe organy prowadzą i co roku publikują rejestr otrzymanych zezwoleń FLEGT.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.