Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 27

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 27

Strona 27 z 44

Instrukcja TVD dotycząca procedur będzie zawierała opis metody weryfikacji określającej częstotliwość, metody pobierania próbek, procedury stosowane w terenie i gromadzenie obiektywnych dowodów. Niniejsza tabela wywodzi się z definicji legalnego drewna zawartej w załączniku II do Umowy. Tabela 2: Procedury kontrolne w kontekście zasad i kryteriów. ZASADA 1 Źródło drewna: drewno pochodziło z określonych źródeł i zainteresowana osoba fizyczna, grupa i właściciele wyrazili pisemną zgodę na przyznanie praw do pozyskiwania drewna na ich gruntach. W przypadku TUC dotyczących obszaru rezerwatu przygotowanie planu urządzania lasu obejmuje plan strategiczny; Wyznaczenie zakresu umów TUC; Przeprowadzenie przez FSD inwentaryzacji przed pozyskaniem drewna (na obszarze i poza obszarem rezerwatu i na plantacji); Pisemna zgoda zainteresowanej osoby fizycznej, grupy lub właścicieli. ODPOWIEDZIALNOŚĆ — FSD odpowiedzialny za strategiczne i operacyjne planowanie TUC obejmujących obszary w obrębie rezerwatu. RMSC – kontrola jakości sporządzenia wykazu, zatwier­ dzenie rozmiaru pozyskania; — TIDD weryfikuje dokumentację przywozu w przypadku importowanych wyrobów z drewna i sporządza sprawozdania. Na obszarze rezerwatu Strategiczne plany zarządzania — tworzenie zespołu ds. planowania, — przegląd sytuacji bieżącej na podstawie aktualnych informacji, — tymczasowy podział na strefy, — postępowania wyjaśniające w terenie, — tymczasowe planowanie zarządzania każdą strefą, — zestawienie pierwszego projektu planu zarządzania, — formalny przegląd projektu roboczego przez właścicieli zasobów, — zmiana projektu roboczego, — lokalne przyjęcie projektu planu, — przekazanie projektu planu do przeglądu i do zatwierdzenia na szczeblu krajowym, — publikacja i rozpowszechnienie egzemplarzy planu ostatecznego, — przygotowanie broszury zawierającej streszczenie planu. Wyznaczanie zakresu TUC — osadzenie przez FSD słupa granicznego, — oczyszczanie granic przez FSD. Pisemna zgoda Wywieszenie powiadomień na okres 21 dni w biurach zgromadzenia okręgowego, rady tradycji i jednostki lokalnej, na obszarze właściwości których znajdują się zidentyfiko­ wane grunty. Zainteresowana osoba fizyczna, grupa lub właściciel powiadamia o swoim zaintereso­ waniu i przedstawia FC zgodę na piśmie na udzielenie praw do drewna dla danych gruntów. Inwentaryzacja — Sporządzenie szczegółowego wykazu surowca przez FC dla małych i średnich przed­ siębiorstw. Duże przedsiębiorstwa sporządzają wykaz na obszarach objętych ich TUC, — za weryfikację jakości wykazu i poświadczenia odpowiada FC(RMSC), — sporządzenie cyfrowego wykazu pozyskania i mapy pozyskania; wspólną odpowie­ dzialność ponoszą FC i przedsiębiorstwo, — weryfikację i poświadczenie proponowanego rozmiaru pozyskania przeprowadza w całości FC (RMSC),


KRYTERIUM 1.1

PROCEDURA

L 70/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

— RMSC składa egzemplarze potwierdzonego rozmiaru pozyskania do FSD, TIDD i TVD. W przypadku przedsiębiorstwa FSD kieruje egzemplarz rozmiaru pozyskania wraz z pismem przewodnim określającym istotne zasady pozyskiwania drewna FC, — RMSC zatwierdza i wprowadza rozmiar pozyskania (kluczowy element WTS) do centralnej bazy danych, — FSD potwierdza i wprowadza rozmiar pozyskania do bazy danych. Poza obszarem rezerwatu Plan operacyjny i inwentaryzacja — przyjęcie i zmiana, o ile to konieczne, projektu planu operacyjnego TUC (FC-FSD), — wstępna selekcja drzew przez wykonawcę (przedsiębiorstwo), — przeprowadzenie kontroli przed ścinką poprzez określenie położenia wszystkich drzew przeznaczonych do pozyskania drewna na terenie OFR za pomocą GPS (FCFSD), — zapis parametrów (FC-FSD), — selekcja pozyskania i zatwierdzenie (FC-FSD), — przygotowanie rocznego planu pozyskania drewna, — FSD udostępnia egzemplarz zatwierdzonego rozmiaru pozyskania przedsiębiorcy i TVD, — FSD wprowadza zatwierdzony rozmiar pozyskania do centralnej bazy danych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.