Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 44

Artykuł 4 Organ wydający zezwolenia 1. Ghana wyznacza swój organ wydający zezwolenia, a następnie podaje dane kontaktowe tego organu do wiado­ mości Komisji Europejskiej. Obie Strony podają te informacje do wiadomości publicznej.

5. Zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych właściwe organy zapewniają dostęp do stosownych dokumentów i danych osobom lub organom wyznaczonym przez Ghanę w charakterze niezależnego podmiotu monitoru­ jącego.

2. Organ wydający zezwolenia weryfikuje, czy produkty z drewna zostały wyprodukowane legalnie zgodnie z przepisami określonymi w załączniku II. Organ wydający zezwolenia będzie wydawał zezwolenia FLEGT na wywóz do Wspólnoty obejmujące dostawy produktów z drewna wyprodu­ kowanych legalnie.


6. Właściwe organy Wspólnoty nie będą prowadzić działań opisanych w ustępie 2 w odniesieniu do dostawy produktów z drewna pozyskanych z gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wygi­ nięciem (CITES), ponieważ są one objęte przepisami dotyczą­ cymi weryfikacji określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1). System zezwoleń FLEGT zapewni jednak legalność pozyskiwania tych produktów.

3. Organ wydający zezwolenia nie wydaje zezwolenia FLEGT na żadne produkty z drewna, na które składają się produkty z drewna lub które obejmują produkty z drewna przywiezione do Ghany z kraju trzeciego w formie, co do której przepisy danego kraju trzeciego zabraniają wywozu lub co do której istnieją dowody, że te produkty z drewna zostały wyproduko­ wane z naruszeniem przepisów kraju, w którym drzewa zostały pozyskane.

Artykuł 6 Zezwolenia FLEGT 1. Organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT w celu potwierdzenia, że produkty z drewna zostały wyprodu­ kowane legalnie.

4. Organ wydający zezwolenia będzie utrzymywał i publikował stosowane procedury wydawania zezwoleń FLEGT. Organ wydający zezwolenia będzie także prowadził ewidencję wszystkich dostaw objętych zezwoleniami FLEGT i będzie udostępniał, zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych, tę ewidencję w celu przeprowadzenia nieza­ leżnego monitoringu z poszanowaniem poufności informacji zastrzeżonych przez eksporterów.

2. Zezwolenie FLEGT sporządza się i wypełnia w języku angielskim.

3. W drodze porozumienia Strony mogą ustanowić systemy elektroniczne służące wydawaniu, przekazywaniu i przyjmowaniu zezwoleń FLEGT.

Artykuł 5 Właściwe organy UE 1. Komisja Europejska informuje Ghanę o danych kontakto­ wych właściwych organów państw członkowskich UE.

4. Procedury wydawania zezwoleń FLEGT i specyfikacje tech­ niczne są określone w załączniku IV.

Artykuł 7 Definicja drewna wyprodukowanego legalnie Na użytek niniejszej Umowy stosuje się definicję drewna wypro­ dukowanego legalnie określoną w załączniku II. Definicja określa krajowe i regionalne przepisy Ghany, których należy przestrzegać, aby produkty z drewna mogły być objęte zezwo­ leniami FLEGT. Określa ona także dokumentację zawierającą kryteria i wskaźniki stanowiące dowód zgodności z tymi prze­ pisami.

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

2. Przed dopuszczeniem dostawy do swobodnego obrotu we Wspólnocie właściwe organy weryfikują, czy każda taka dostawa posiada ważne zezwolenie FLEGT. Dopuszczenie dostawy można zawiesić, a dostawę zatrzymać, jeżeli istnieją wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT. Procedury regu­ lujące dopuszczenie dostaw objętych zezwoleniem FLEGT do swobodnego obrotu we Wspólnocie są określone w załączniku III.

L 70/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

Artykuł 8 Weryfikacja drewna wyprodukowanego legalnie 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.