Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 36

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 36

Strona 36 z 44

Kluczowi pracownicy TVD będą absolwentami z dużym doświadczeniem w ICT, leśnictwie, technologii drewna i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kluczowe funkcje TVD obejmują składanie sprawozdań na temat naruszeń prawa i przedstawianie zaleceń dotyczących usprawnień LAS i ram regulacyjnych Ministerstwu ds. Gruntów, Leśnictwa i Kopalń przez dyrektora naczelnego. W celu zapewnienia TVD uprawnień, MLMF wprowadzi LI jako część pierwszej fazy reform w ramach przeglądu prawodawstwa.

W celu utrzymania wysokiego poziomu pracowników dyrektor będzie zobowiązany opracować program szkolenia personelu TVD. Zapewni to stałe podwyższanie kwalifikacji pracowników TVD w celu dotrzymania kroku wyma­ ganiom systemu.


19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/51

W celu zapewnienia niezależności i wiarygodności zostanie stworzona rada certyfikacji drewna (TVC), która będzie sprawowała nadzór nad funkcjonowaniem TVD. Rada zapewni przejrzyste i niezależne funkcjonowanie TVD. Rada składała się będzie z przedstawicieli różnych zainteresowanych stron, do których należeć będą między innymi: (i) przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości; (ii) przedstawiciele Ministerstwa ds. Gruntów, Leśnictwa i Kopalń; (iii) przedstawiciele służb celnych; (iv) przedstawiciele policji; (v) przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego; (vi) dyrektor naczelny FC; (vii) przedstawiciele przemysłu; (viii) dyrektor TVD jako członek z urzędu. Radzie przewodniczy dyrektor naczelny FC. Kierownicy agencji FC mogą być zapraszani na posiedzenia, jeżeli przedmiot posiedzenia dotyczy ich obszaru działalności. 3. Stosunki z istniejącymi instytucjami Szczegółowe powiązania TVD jako audytora z istniejącymi wydziałami/jednostkami w FC przedstawiono na sche­ matach przedstawiających procesy realizowane w ramach wielu funkcji w dodatkach 1–10. Istniejące wydziały i jednostki będą nadal realizować funkcje, do których zostały upoważnione, natomiast TVD będzie zachowywał niezależność jako organ weryfikujący. TVD i TVC będą podlegać MLFM za pośrednictwem Komisji Leśnictwa. 4. Finansowanie Rząd Ghany zwróci się o pomoc zewnętrzną w tworzeniu TVD przy projekcie technicznym i w celu sprostania kosztom inwestycji związanym z tworzeniem TVD i jego głównych funkcji. W dłuższej perspektywie rząd Ghany oczekuje, że opłaty/czynsze pobierane w sektorze drewna pokryją koszty działania TVD i kontroli regulacyjnych dotyczących pozyskiwania drewna. Ogólny budżet wdrażania TVD obejmie następujące obszary: — koszt nabycia systemu śledzenia, — koszt uzyskania pomocy technicznej za pośrednictwem akredytowanego weryfikatora, — logistykę i „oprzyrządowanie” dla TVD oraz wymogi innych wydziałów w zakresie wdrażania LAS, — koszt szkolenia pracowników TVD oraz pracowników FC, których służba ma kluczowe znaczenie dla wdra­ żania systemu, — początkowy koszt pomocy dla przemysłu w celu zagwarantowania podstawowej gotowości technologicznej (IT) do obsługi systemu. 5. Procedura składania skarg TVC będzie przyjmować skargi dotyczące działań TVD związanych z wydawaniem zestawów danych dotyczących weryfikacji (tj. potwierdzenie zakończenia procesu uzgadniania i weryfikacji umożliwiającego wydanie zezwolenia FLEGT). Celem procedury składania skarg będzie zapewnienie poszkodowanym możliwości naprawienia szkody oraz promowanie zaufania obywateli do działania systemu weryfikacji. TVC wyznaczy zatem zespół arbitrów kierowanych przez osobę wykonującą zawód prawnika mającą odpowiednie kwalifikacje, aby sprawować funkcję sędziego sądu wyższej instancji.

L 70/52

Dodatki 1–10 – Schematy opisowe WTS Appendix I: Stock Enumeration — On-Reserve

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.3.2010

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/53

Appendix II: Tree Felling & Log Production

L 70/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.