Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 39

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 39

Strona 39 z 44

4. Sprawozdawczość IM Sprawozdania IM obejmą: (i) pełne sprawozdanie do przeanalizowania przez Strony zawierające wszystkie istotne informacje dotyczące programu monitorowania i skutecznego funkcjonowania LAS oraz zezwoleń FLEGT; i (ii) ogólnie dostępne streszczenie sprawozdania oparte na pełnym sprawozdaniu, podsumowujące kluczowe ustalenia i wykryte błędy systemowe. IM złoży sprawozdanie najpierw instytucji zamawiającej (Ministerstwo ds. Gruntów, Leśnictwa i Kopalń), a po 30 dniach przeznaczonych na zgłoszenie przez instytucję zamawiającą uwag dotyczących dokładności, kopie sprawoz­ dania wyśle obu Stronom za pośrednictwem JMRM. IM będzie zobowiązany dostarczyć informacje, jeżeli JMRM będzie wymagał dalszych wyjaśnień. IM przygotuje sprawozdanie końcowe, które uwzględnia i zawiera wszelkie wyjaśnienia udzielone przez Strony w odniesieniu do projektów sprawozdań. 5. Ustalenia instytucjonalne Ghana po przeprowadzeniu konsultacji z UE zawrze umowę z IM na podstawie udokumentowanych i przejrzystych procedur wyboru. W ramach wspólnego mechanizmu monitorowania i przeglądu omówione będą sprawozdania IM i wszelkie konieczne działania naprawcze. JMRM przygotuje i opublikuje ogólnie dostępne streszczenia sprawozdań na temat ustaleń IM.


L 70/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

IM będzie podlegał rządowi Ghany, który będzie odpowiedzialny za: — dokonywanie przeglądu projektów sprawozdań i formułowanie niezbędnych uwag w celu zapewnienia ich dokład­ ności i przejrzystości oraz występowanie za pośrednictwem JMRM do UE o dokonanie przeglądu projektów sprawozdań i przedstawienie niezbędnych uwag, — decydowanie o działaniach, które należy podjąć na podstawie ustaleń wskazanych w sprawozdaniach z monitorowania, w szczególności działaniach niezbędnych do rozwiązania problemów systemowych w LAS i problemów z wdrażaniem działań naprawczych, o które zwracają się różne agencje regulacyjne, — informowanie IM i zainteresowanych stron o wszelkich działaniach naprawczych podjętych na podstawie spra­ wozdań z monitorowania.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/67

ZAŁĄCZNIK VII KRYTERIA OCENY OPERACYJNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA LEGALNOŚCI W GHANIE Umowa o partnerstwie FLEGT UE-Ghana (FLEGT-PA) przewiduje opracowanie i wdrożenie systemu zapewniania legal­ ności (LAS), aby wszystkie produkty z drewna, określone w Umowie i wywożone z Ghany do UE, były wyprodukowane legalnie. LAS powinien obejmować: definicję legalnie wyprodukowanego drewna określającą przepisy, których należy przestrzegać, aby można było wydać zezwolenie; kontrole łańcucha dostaw mające na celu śledzenie drewna od miejsca jego pozyskania do punktu wywozu; procedury weryfikacji mające na celu zapewnienie i udokumentowanie zgodności ze wszystkimi elementami definicji legalności i kontroli łańcucha dostaw; procedury związane z zezwoleniami i wydawanie zezwoleń FLEGT; oraz niezależne monitorowanie mające na celu zapewnienie, że system działa zgodnie z założeniami.

Oczekiwania Wspólnoty dotyczące LAS wymienione są w szeregu notatek informacyjnych przygotowanych przez grupę ekspertów powołaną przez Komisję Europejską (KE) (1).

Kryteria oceny LAS będzie podlegał niezależnej ocenie technicznej przed osiągnięciem przez system zezwoleń pełnej operacyjności, a zakres zadań do celów tej oceny zostanie wspólnie uzgodniony przez Strony, w ramach wspólnego mechanizmu monitorowania i mechanizmu przeglądu. Niniejsze kryteria oceny opisują spodziewane wyniki systemu LAS i stworzą podstawy zakresu zadań do celów oceny. Celem oceny będzie:

(i) przegląd opisu systemu ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zmian dokonanych po podpisaniu FLEGT-PA; i

(ii) zbadanie funkcjonowania systemu w praktyce.

Sekcja 1: Definicja legalności Legalnie wyprodukowane drewno należy zdefiniować na podstawie obowiązujących w Ghanie przepisów. Stosowana definicja musi być jednoznaczna, obiektywnie weryfikowalna i operacyjnie wykonalna i powinna obejmować przynaj­ mniej przepisy, które dotyczą:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.