Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 44

Ghana wdraża system lub systemy służące weryfikacji, czy produkty z drewna przeznaczone do dostawy zostały legalnie wytworzone i czy tylko zweryfikowane w ten sposób dostawy są wywożone do Wspólnoty. System weryfikacji powinien obej­ mować kontrole zgodności mające na celu zapewnienie, że produkty z drewna przeznaczone na wywóz do Wspólnoty zostały wyprodukowane legalnie i że zezwolenia FLEGT nie są wydawane w odniesieniu do dostaw drewna, którego nie wyprodukowano legalnie lub które pochodzi z nieznanych źródeł. W skład systemu wchodzą także procedury zapewnia­ jące, że do łańcucha dostaw nie trafia drewno ze źródeł niele­ galnych lub nieznanego pochodzenia. 2. System weryfikacji, że dostawy produktów z drewna zostały wyprodukowane legalnie, jest określony w załączniku V. Artykuł 9 Konsultacje w sprawie ważności zezwoleń 1. Jeżeli ważność zezwoleń budzi wątpliwości, zaintereso­ wany właściwy organ może zwrócić się do organu wydającego zezwolenia o udzielenie dodatkowych informacji i może prosić o dalsze wyjaśnienia. Jeżeli właściwy organ nie otrzyma żadnej odpowiedzi w ciągu 21 dni kalendarzowych, działa on zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie uznaje zezwo­ lenia. Jeżeli po udzieleniu dodatkowych informacji i po dalszym postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że informacje na zezwo­ leniu nie odpowiadają dostawie, właściwy organ postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie uznaje zezwolenia. 2. Jeżeli podczas konsultacji dotyczących zezwoleń FLEGT pojawiają się stałe rozbieżności lub trudności, kwestia ta może zostać skierowana do wspólnego mechanizmu monitoro­ wania i przeglądu. Artykuł 10 Niezależne monitorowanie 1. Do celów realizowania funkcji wymienionych w załączniku VI Ghana po przeprowadzeniu konsultacji ze Wspólnotą powołuje służby niezależnego podmiotu monitoru­ jącego. 2. Niezależnym podmiotem monitorującym jest podmiot, który nie jest uwikłany w konflikt interesów ze względu na powiązania organizacyjne i handlowe ze Wspólnotą lub orga­ nami regulacyjnymi sektora leśnego Ghany, organem wydający zezwolenia Ghany, organem zaangażowanym przez organ wydający zezwolenia Ghany do weryfikowania legalności produkcji drewna lub podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w sektorze leśnym Ghany. 3. Niezależny podmiot monitorujący funkcjonuje zgodnie z udokumentowaną strukturą kierowniczą i oficjalnie ogłoszo­ nymi politykami i procedurami, które spełniają przyjęte na


szczeblu międzynarodowym najlepsze praktyki określone w normie ISO 17021 (wymagania dla jednostek prowadzących ocenę zgodności) i ISO 19011 (wytyczne dotyczące procedur audytowania) lub normach równorzędnych. 4. Niezależny podmiot monitorujący kieruje skargi powsta­ jące w związku z jego pracą do wspólnego mechanizmu moni­ torowania i przeglądu. 5. Niezależny podmiot monitorujący będzie regularnie przy­ gotowywał pełne sprawozdania i streszczenia sprawozdań, jak wskazano w załączniku VI. 6. Strony będą ułatwiały pracę niezależnemu podmiotowi monitorującemu, między innymi poprzez zapewnienie mu dostępu do informacji wymaganych na terytoriach obu Stron, aby umożliwić mu realizację jego funkcji. Zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych Strony mogą jednak odmówić udzielenia informacji, których nie wolno im udostęp­ niać. Artykuł 11 Nieprawidłowości Strony informują się wzajemnie o podejrzeniach lub dowodach dotyczących wszelkich sytuacji obejścia systemu zezwoleń FLEGT lub nieprawidłowości w tym systemie, w tym związa­ nych z: a) obejściem dotyczącym handlu, na przykład przekierowaniem handlu z Ghany do Wspólnoty przez kraj trzeci, jeżeli są powody, by sądzić, że przekierowanie przeprowadzono z zamiarem uniknięcia obowiązku uzyskania zezwolenia; b) zezwoleniami FLEGT wydawanymi na produkty z drewna, które obejmują przywóz z podejrzanych źródeł z krajów trzecich; lub c) oszustwem związanym z uzyskaniem lub korzystaniem z zezwoleń FLEGT.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.