Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 42

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 42

Strona 42 z 44

3.1. Organizacja: weryfikację prowadzi rząd lub organizacja o charakterze osoby trzeciej, lub oba te podmioty łącznie, dysponując wystarczającymi zasobami, systemami zarządzania i kompetentnym i przeszkolonym personelem oraz solidnymi i skutecznymi mechanizmami kontroli konfliktów interesów. Czy rząd wyznaczył organ/organy w celu podjęcia działań weryfikacyjnych Czy upoważnienie (i związane z nim obowiązki) jest jasne i ogólnie dostępne Czy organ weryfikacyjny posiada odpowiednie zasoby do prowadzenia weryfikacji definicji legalności i systemów kontroli łańcucha dostaw drewna Czy organ weryfikacyjny posiada udokumentowany system zarządzania, który: — zapewnia odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie personelu organu weryfikacyjnego — stosuje wewnętrzną kontrolę/nadzór — zawiera mechanizmy kontroli konfliktów interesów — zapewnia przejrzystość systemu — określa i stosuje metodykę weryfikacji 3.2. Weryfikacja definicji legalności: istnieje jasna definicja określająca, co należy weryfikować. Metodyka weryfikacji jest udokumentowana i gwarantuje, że proces ten jest systematyczny, przejrzysty, oparty na dowodach i przeprowadzany regularnie oraz obejmuje wszystkie elementy zawarte w definicji.


19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/71

Czy metodyka weryfikacji obejmuje wszystkie elementy definicji legalności i obejmuje sprawdzenie zgodności ze wszystkimi określonymi wskaźnikami Czy weryfikacja wymaga: — kontroli dokumentacji eksploatacyjnej i działań w terenie (również niezapowiedzianych), — zbierania informacji od zewnętrznych zainteresowanych stron, — zachowywania zapisów z weryfikacji umożliwiających kontrolę przez audytorów zewnętrznych i IM Czy role i obowiązki instytucjonalne są jasno określone i stosowane Czy wyniki weryfikacji definicji legalności są publicznie udostępnione W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji 3.3. Weryfikacja systemów kontroli łańcucha dostaw: istnieje jasno określony zakres przedmiotu weryfikacji, który obejmuje cały łańcuch dostaw od pozyskania drewna do wywozu. Metodyka weryfikacji jest udokumentowana i gwarantuje, że proces jest systematyczny, oparty na dowodach i przeprowadzany regularnie, oraz że obejmuje wszystkie elementy zawarte w zakresie oraz regularne i terminowe uzgadnianie danych między każdym etapem łańcucha. Czy metodyka weryfikacji w pełni obejmuje sprawdzanie kontroli łańcucha dostaw Czy jest to jasno określone w metodyce weryfikacji Jakie dowody pozwalają wykazać stosowanie weryfikacji kontroli łańcucha dostaw Czy role i obowiązki instytucjonalne są jasno określone i stosowane Czy wyniki weryfikacji kontroli łańcucha dostaw są publicznie udostępnione W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji 3.4. Niezgodność: czy istnieje skuteczny i funkcjonujący mechanizm służący domaganiu się i egzekwowaniu odpo­ wiednich działań naprawczych w przypadku identyfikacji niezgodności Czy system weryfikacji określa powyższe wymagania Czy opracowano mechanizmy postępowania w przypadku niezgodności i czy stosuje się je w praktyce Czy dostępna jest odpowiednia ewidencja zidentyfikowanych niezgodności i podjętych działań naprawczych Czy ocenia się skuteczność działań naprawczych Jakie informacje dotyczące zidentyfikowanych niezgodności są ogólnie dostępne Sekcja 4: Wydawanie zezwoleń Ghana wyznaczyła organ wydający zezwolenia, który ponosi ogólną odpowiedzialność za wydawanie zezwoleń FLEGT. Zezwolenia FLEGT wydaje się w oparciu o poszczególne dostawy lub zatwierdzonych uczestników rynku. 4.1. Organizacja: Jakiemu organowi powierzono odpowiedzialność za wydawanie zezwoleń FLEGT Czy role organu wydającego zezwolenia i jego personelu w zakresie wydawania zezwoleń FLEGT są jasno okre­ ślone i publicznie dostępne

L 70/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.