Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 44

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 44

Strona 44 z 44
2.3. Zakres monitorowania: TPM działa zgodnie z zakresem zadań, który jasno określa, co należy objąć monitorowa­ niem i który obejmuje wszystkie ustalone wymogi wydawania zezwoleń FLEGT. Czy metodyka TPM obejmuje wszystkie elementy LAS i określa główne badania skuteczności 5.2.4. Wymogi dotyczące sprawozdawczości: TPM regularnie składa wspólnemu mechanizmowi monitorowania i przeglądu sprawozdania dotyczące integralności systemu zapewniania legalności, w tym niezgodności, oraz ocenę działań naprawczych podjętych w celu ich wyeliminowania. Czy zakres zadań TPM określa wymogi dotyczące sprawozdawczości i odstępy czasu między sprawozdaniami


L 70/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

ZAŁĄCZNIK VIII HARMONOGRAM WDRAŻANIA NINIEJSZEJ UMOWY

Rok (1) 1 Nr Etapy Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Rok 2 Q6 Q7 Q8 Rok 3 Q9 Q10 Q11 Q12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Budowanie potencjału Kampania uświadamiająca dotycząca VPA Wybór podmiotu realizującego WTS Wprowadzenie przepisów wykonawczych Utworzenie TVD Rozpoczęcie pilotażu LAS Przegląd pilotażu LAS Wdrażanie LAS w całym kraju Rozpoczęcie promocji produktów FLEGT Wywóz produktów posiadających zezwo­ lenie FLEGT Gotowość UE do przywozu produktów FLEGT Wyznaczenie niezależnego podmiotu moni­ torującego Wprowadzenie polityki udzielania zamówień publicznych Promocja zweryfikowanych produktów na rynku krajowym legalnych Miesiąc 48

Przegląd i konsolidacja przepisów dotyczą­ cych leśnictwa

(1) Rok 1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/75

ZAŁĄCZNIK IX ŚRODKI WSPIERAJĄCE WDRAŻANIE VPA Restrukturyzacja przemysłu i ekspansja plantacji odegrają główną rolę w realizowaniu przez Ghanę wizji zrównoważo­ nego sektora leśnego. Restrukturyzacja przemysłu będzie wymagała budowy potencjału przez stowarzyszenia branżowe i ośrodek szkoleniowy przemysłu drzewnego, dokapitalizowania i wymiany oprzyrządowania przemysłu obróbki drewna w celu wsparcia dalszej obróbki. Rozwój plantacji, który obok rosnącej podaży krajowego drewna stworzy możliwości prowadzenia działań związanych z mechanizmem czystego rozwoju, będzie wymagał reform dotyczących gruntów, opracowania porozumień o podziale korzyści i znacznych inwestycji. Wdrożenie VPA, które stworzy sprzyjające warunki dla tych inwestycji, będzie wymagało środków wspomagających opracowywanie systemu zapewniania legalności, reform prawnych, promocji handlu i związanego z nim rozwijania zdolności oraz środków skoncentrowanych na rynku krajowym. Środki wspierające wymagane przy wdrażaniu VPA streszczono poniżej. 1. Opracowanie LAS 1.1. Budowanie potencjału 1.1.1. wydziału służby leśnej 1.1.2. wydziału rozwoju przemysłu drzewnego 1.1.3. centrum zarządzania zasobami leśnymi 1.1.4. infrastruktury ICT w celu wspierania związku przemysłu drzewnego z WTS 1.2. Niezależne monitorowanie 1.3. Utworzenie TVD/TVC 1.4. MLFM (JMRM) 2. Inne wymogi dotyczące budowania potencjału 2.1. Inne agencje związane z VPA (CEPS, urząd prokuratora generalnego, MoFEP) 2.2. Społeczeństwo obywatelskie 2.3. Stowarzyszenia branżowe 3. Reformy prawne 3.1. Wprowadzenie przepisów wykonawczych 3.2. Przegląd i konsolidacja przepisów dotyczących leśnictwa 4. Promocja handlu 4.1. Promocja zezwoleń FLEGT 4.2. Promocja zweryfikowanych legalnych produktów 4.3. Promocja polityki udzielania zamówień publicznych w Ghanie 5. Rynek krajowy 5.1. Promocja regulacji rynku krajowego 5.2. Promocja alternatywnych źródeł utrzymania 5.3. Rozwój przetwórstwa kauczukowca i bambusa 5.4. Promowanie obróbki i wykorzystywania rzadziej używanych gatunków drewna

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.