Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 44

Artykuł 18 Zachęty rynkowe Uwzględniając zobowiązania międzynarodowe, Wspólnota dąży do promowania dostępu na korzystnych warunkach do rynku wspólnotowego produktów z drewna objętych niniejszą Umową. Takie dążenia będą obejmować:

2. Strony uznały, że do wdrożenia niniejszej Umowy obszary określone w załączniku IX wymagają zasobów technicznych i finansowych.

3. Udostępnienie tych zasobów podlega przewidzianym w umowie z Kotonu procedurom dotyczącym udzielania pomocy wspólnotowej oraz procedurom dotyczącym udzielania Ghanie dwustronnej pomocy przez państwa członkowskie UE.


a) wspieranie polityki udzielania zamówień publicznych i prywatnych uwzględniającej starania zmierzające do zapew­ nienia podaży legalnie pozyskanych produktów leśnych i

L 70/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

b) promowanie na europejskim rynku drewna produktów posiadających zezwolenia FLEGT. Artykuł 19 Wspólny mechanizm monitorowania i przeglądu 1. Aby ułatwić monitorowanie i przeglądy niniejszej Umowy, Strony ustanawiają wspólny mechanizm (zwany w niniejszej Umowie „wspólnym mechanizmem monitorowania i przeglądu” (JMRM)). JMRM składa się z okresowych misji prowadzonych wspólnie przez Strony. 2. Każda ze Stron wyznacza swojego przedstawiciela. Skład JMRM ustalany jest z poszanowaniem zasad równości i parytetu. 3. JMRM rozpatruje wszelkie sprawy związane ze skutecznym wdrażaniem Umowy w drodze dialogu i wymiany informacji pomiędzy Stronami. W szczególności JMRM: a) wydaje zalecenie w sprawie terminu, do którego system zezwoleń FLEGT powinien stać się w pełni funkcjonalny; b) dokonuje przeglądu sprawozdań przygotowanych przez niezależny podmiot monitorujący i rozpatruje wszelkie skargi dotyczące działania systemu zezwoleń FLEGT na tery­ torium którejkolwiek ze Stron; c) monitoruje w stosownych przypadkach działania podjęte w celu rozwiązania problemów wskazanych przez nieza­ leżny podmiot monitorujący; d) ocenia wpływ niniejszej Umowy na społeczeństwo, gospo­ darkę i środowisko zgodnie ze stosowną dobrą praktyką i kryteriami, które zostaną uzgodnione przez Strony, i rozwiązuje wszelkie problemy pojawiające się w wyniku przeprowadzenia oceny; e) rozwiązuje problemy wskazane przez którąkolwiek ze Stron i stara się w możliwie największym stopniu rozwiązywać ewentualnie pojawiające się konflikty; f) przedstawia właściwe zalecenia dotyczące potrzeb w zakresie rozwijania zdolności, które mają służyć pomyślnemu wdro­ żeniu Umowy; g) dokonuje przeglądu zmian w zakresie polityki udzielania zamówień publicznych; h) w regularnych odstępach czasu monitoruje sytuację rynkową i sporządza sprawozdania na jej temat, w razie potrzeby zleca badania i zaleca podjęcie działań wynikających ze spra­ wozdań z przeprowadzonych badań rynkowych; i) dokonuje przeglądu i zatwierdza roczne sprawozdania z postępów wdrażania; oraz

j) zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w załączniku VI regularnie sporządza ogólnie dostępne streszczenia spra­ wozdań oparte na ustaleniach niezależnego podmiotu moni­ torującego.

4.

JMRM:

a) zbiera się co najmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Strony;

b) wspólnie tworzy plan i zakres zadań na potrzeby wspólnych działań;

c) ustanawia własny regulamin wewnętrzny;

d) organizuje przewodnictwo posiedzeń bądź przez przedstawi­ cieli każdej ze Stron kolejno bądź na zasadzie współprze­ wodnictwa; oraz

e) powołuje w razie potrzeby grupy robocze lub inne organy pomocnicze w obszarach pracy, w których wymagana jest szczególna wiedza.

Artykuł 20 Sprawozdawczość i publiczne ujawnianie informacji 1. Strony zapewnią, aby funkcjonowanie JMRM było możliwie najbardziej przejrzyste i aby sprawozdania i protokoły powstające w wyniku jego misji były wspólnie przygotowywane, przekazywane Stronom i podawane do wiadomości publicznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.