Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 44

4. Jeżeli nie będzie możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ustępem 3, każda Strona może notyfikować drugiej Stronie wyznaczenie arbitra, a druga Strona wyznacza wówczas drugiego arbitra w terminie 30 dni kalendarzowych od wyzna­ czenia pierwszego arbitra. Strony wspólnie wyznaczają trzeciego arbitra w terminie dwóch miesięcy od wyznaczenia drugiego arbitra.

5. Decyzje arbitrów są podejmowane większością głosów w terminie sześciu miesięcy od wyznaczenia trzeciego arbitra.


6. Orzeczenie arbitrażowe jest wiążące dla Stron i nie przy­ sługuje od niego odwołanie.

2. Z zastrzeżeniem ustępu 1 powyżej następujących infor­ macji nie uznaje się za poufne:

7.

JMRM ustanawia procedury robocze dla arbitrażu.

L 70/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

Artykuł 25 Zawieszenie 1. Każda ze Stron może zawiesić stosowanie niniejszej Umowy. Decyzję w sprawie zawieszenia i powodach podjęcia tej decyzji notyfikuje się drugiej Stronie na piśmie. 2. Warunki niniejszej Umowy przestaną być stosowane po upływie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu takiego zawia­ domienia. 3. Niniejsza Umowa zaczyna być ponownie stosowana po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym Strona, która zawiesiła jej stosowanie, poinformuje drugą Stronę o ustaniu przyczyny zawieszenia. Artykuł 26 Zmiany 1. Strona pragnąca zmienić niniejszą Umowę przedkłada propozycję co najmniej trzy miesiące przed kolejnym posiedze­ niem JMRM. JMRM przedyskutuje propozycję i sformułuje zale­ cenie, jeżeli osiągnięte zostanie porozumienie. Każda ze Stron rozpatruje zalecenie i, z zastrzeżeniem swojej zgody, zatwierdza je zgodnie ze swoimi procedurami. 2. Każda zmiana zatwierdzona w ten sposób przez obie Strony wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony notyfikowały sobie wzajemnie zakończenie procedur niezbędnych do tego celu. 3. W ramach JMRM możliwe jest przyjmowanie zmiany do załączników do niniejszej Umowy. 4. Notyfikację wszelkich zmian wysyła się do wspólnych depozytariuszy niniejszej Umowy. Artykuł 27 Okres obowiązywania i przedłużenie Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres 10 lat i ulega przedłużeniu na kolejne pięcioletnie okresy, chyba że któraś ze

Stron zrezygnuje z przedłużenia, notyfikując to drugiej Stronie na piśmie co najmniej na rok przed wygaśnięciem Umowy.

Artykuł 28 Rozwiązanie Umowy Niezależnie od przepisów artykułu 27 każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę notyfikując to drugiej Stronie. Niniejsza Umowa przestaje być stosowana po upływie 12 miesięcy od daty takiej notyfikacji.

Artykuł 29 Załączniki Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 30 Teksty autentyczne Niniejszą Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotew­ skim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portu­ galskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, a każdy z tych tekstów jest autentyczny. W przypadku rozbieżności w wykładni wersja angielska ma pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi.

Artykuł 31 Wejście w życie 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony notyfikowały sobie wzajemnie na piśmie zakończenie procedur niezbędnych do tego celu.

2. Notyfikację wysyła się do Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej i do Ministra Spraw Zagranicznych Ghany, którzy są wspólnymi depozytariuszami niniejszej Umowy.

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/11

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и девета година Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil nueve.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.