Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 44

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce devět. Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og ni. Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendneun. Kahe tuhande üheksanda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis. 'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά. Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and nine. Fait ą Bruxelles, le vingt novembre deux mille neuf. Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilanove. Briselē, pi tūkstoši devītā gada pdesmitajā novembrī. Priimta du tūkstančiai devintų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év november havának huszadik napján. Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u disgħa. Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend negen. Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące dziewiątego. Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e nove. Încheiat la Bruxelles, la douăzeci noiembrie două mii nouă. V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícdeväť. V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč devet. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhde­ ksän. Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundranio.


L 70/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen За Република Гана Por la República de Ghana Za Ghanskou republiku For Republikken Ghana Für die Republik Ghana Ghana Vabariigi nimel Για τη Δημοκρατίας της Γκάνας For the Republic of Ghana Pour la République du Ghana Per la Repubblica del Ghana Ganas Republikas vārdā Ganos Respublikos vardu A Ghánai Köztársaság részéről Għar-Repubblika tal-Gana Voor de Republiek Ghana W imieniu Republiki Ghany Pela República do Gana Pentru Republica Ghana Za Ghanskú republiku Za Republiko Gano Ghanaa tasavallan puolesta För Republiken Ghanas vägnar

19.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/13

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV Załącznik V Załącznik VI Załącznik VII

IA Produkty objęte systemem zezwoleń FLEGT. IB Produkty nieobjęte systemem zezwoleń FLEGT. Przepisy, które mają być uwzględniane przy ustalaniu legalności dostawy drewna, dokumentacja wyko­ rzystywana jako dowód zgodności, polityka leśna i założenia reformy przepisów. Procedury przywozu do Wspólnoty, w tym weryfikacja zezwoleń. Specyfikacje zezwoleń FLEGT. System zapewniania legalności, w tym procedura wydawania zezwoleń FLEGT (system śledzenia drewna, weryfikacja, wydawanie zezwoleń i niezależne monitorowanie). Zakres zadań dotyczących niezależnego monitorowania. Kryteria oceny systemu zapewniania legalności.

Załącznik VIII Harmonogram wdrażania niniejszej Umowy. Załącznik IX Środki wspierające wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie (VPA).

L 70/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2010

ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK IA ZHARMONIZOWANE KODY TOWARÓW DOTYCZĄCE DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI VPA

KODY HS OPIS

440349 440610 440690 440710 440725 440726 440727 440728 440729 440799 440810 440831 440839 440890 440921 440929

Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (drewno tekowe surowe). Podkłady kolejowe z drewna. Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet stru­ gane, szlifowane lub łączone stykowo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 70 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L70 - 1 z 201019.3.2010

    Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.