Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1644) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38 - Strona 2

Strona 2 z 4

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) COM(2005) 229 wersja ostateczna z dnia 1 czerwca 2005 r.

(3) Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 32. (4) Mandat dla CEPT dotyczący usług łączności ruchomej na statkach z dnia 8 lipca 2008 r. (5) Sprawozdanie końcowe CEPT dla Komisji Europejskiej w odpowiedzi na mandat WE dotyczący usług łączności ruchomej na pokładach statków (MCV) z dnia 1 lipca 2009 r.

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/39

(5)


System świadczący usługi MCV ujęty w sprawozdaniu CEPT składa się z jednej lub więcej stacji bazowych w technologii pikokomórkowej (ang. pico-cell) na pokła­ dzie statku (SB statku), zapewniających dostęp do sieci szkieletowej GSM za pośrednictwem łącza dosyłowego, np. satelitarnego, wykorzystującego inne części widma radiowego niż pasma częstotliwości 900 MHz i 1 800 MHz. SB statków w ramach takiego systemu obsługują działające w trybie roamingu urządzenia końcowe GSM należące do pasażerów lub członków załogi statku, zapewniając łączność w paśmie częstotli­ wości GSM-900 lub GSM-1 800 w czasie, gdy statek znajduje się na wodach międzynarodowych bądź na obszarach mórz terytorialnych, które leżą poza zasięgiem naziemnych sieci ruchomych lub na których jest on niewystarczający.

usługi MCV z naziemnymi sieciami GSM/UMTS w pasmach 900 i 1 800 MHz, a także z radiotechnicznymi systemami bliskiej nawigacji lotniczej (systemami RSBN) działającymi w paśmie 862–960 MHz. Wymogi te obejmują techniki osłabiania zakłóceń w oparciu o określone parametry eksploatacyjne systemu GSM, przy czym mogą być stosowane również inne środki lub techniki osłabiania zakłóceń, o ile zapewniają one równorzędny poziom ochrony.

(10)

(6)

W sprawozdaniu CEPT stwierdza się, iż systemy świad­ czące usługi MCV nie mogą być wykorzystywane w odległości bliższej niż dwie mile morskie (Mm) od linii podstawowej państwa nadbrzeżnego. W sprawozdaniu wyliczono szereg technicznych i eksploatacyjnych warunków wykorzystania takich systemów na morzach terytorialnych w odległości od dwóch do dwunastu Mm od linii podstawowej.

Niniejsza decyzja nie ma na celu nakładania zobowiązań na państwa członkowskie nieposiadające mórz terytorial­ nych. Nie ma to wpływu na udzielanie zezwoleń na usługi MCV, które nie jest objęte zakresem niniejszej decyzji, lecz które może wymagać od państw członkow­ skich podjęcia działań zgodnych z prawem unijnym w odniesieniu do statków posiadających ich przynależ­ ność państwową.

(11)

(7)

Urządzenia przeznaczone do realizacji usług MCV, o których mowa w niniejszej decyzji, objęte są zakresem dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1). Zgodność z odnośnymi zharmonizowanymi normami dla pasma GSM-900 lub GSM-1 800, o których mowa w dyrektywie, implikuje domniemanie zgodności z jej wymogami, dopuszczając tym samym wprowadzenie takich urządzeń do obrotu rynkowego.

Państwa członkowskie powinny dążyć do jak najszyb­ szego udostępnienia w całości pasm 900 MHz i 1 800 MHz na potrzeby systemów świadczących usługi MCV na zasadzie niepowodowania zakłóceń i braku ochrony przed zakłóceniami na ich morzach terytorial­ nych, np. w celu uniknięcia dyskryminacji wśród posia­ daczy praw do tych pasm. Jednak w przypadku gdy ze względu na uwarunkowania krajowe udostępnienie pasm w całości jest niemożliwe, państwa członkowskie mogą udostępnić mniejszą część widma, przy czym powinny one udostępnić przynajmniej 2 MHz widma w kierunku łącza „w górę” i 2 MHz widma w kierunku łącza „w dół”, co uznaje się za minimum niezbędne do świad­ czenia usług MCV.

(12)

(8)

Niezależnie od faktu istnienia zharmonizowanych norm Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych, określających techniczne wymogi dopuszczenia do obrotu rynkowego spełniających je urządzeń GSM, oraz faktu, iż takie urządzenia GSM mogą być wykorzysty­ wane w ramach systemów świadczących usługi MCV, konieczne jest ustalenie konkretnych parametrów eksploatacyjnych, którym powinny odpowiadać systemy świadczące usługi MCV wykorzystywane na morzach terytorialnych, aby nie powodować szkodliwych zakłóceń w sieciach naziemnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 42 z 201020.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zezwoleń dla systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) (1)

 • Dz. U. L72 - 17 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L72 - 15 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 236/2010 z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L72 - 13 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 235/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L72 - 3 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż

 • Dz. U. L72 - 1 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/23/UE z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.