Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1644) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38 - Strona 4

Strona 4 z 4

Neelie KROES

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/41

ZAŁĄCZNIK Warunki, jakie powinien spełniać system świadczący usługi MCV na morzach terytorialnych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu niepowodowania szkodliwych zakłóceń w naziemnych sieciach ruchomych Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 1) system świadczący usługi MCV nie może być wykorzystywany w odległości mniejszej niż dwie mile morskie (1) od linii podstawowej, zgodnie z definicją w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza; 2) w odległości od dwóch do dwunastu mil morskich od linii podstawowej dopuszcza się wyłącznie korzystanie z anteny lub anten SB statku umieszczonych wewnątrz pomieszczeń; 3) należy określić następujące limity dla korzystania z ruchomych urządzeń końcowych na pokładzie statku oraz dla SB statku:


Parametr Opis

Moc nadawania/gęstość mocy

Ruchome urządzenia końcowe wykorzystywane na pokła­ dach statków i kontrolowane przez SB statku w paśmie 900 MHz, maksymalna moc wypromieniowana: 5 dBm Ruchome urządzenia końcowe wykorzystywane na pokła­ dach statków i kontrolowane przez SB statku w paśmie 1 800 MHz, maksymalna moc wypromieniowana: 0 dBm Stacje bazowe na pokładach statków, maksymalna gęstość mocy mierzona na zewnątrz pomieszczeń statku przy zysku anteny pomiarowej równym 0 dBi: – 80 dBm/200 kHz

Zasady dotyczące dostępności i zajętości kanałów

Należy zastosować techniki osłabiania zakłóceń zapewnia­ jące wyniki co najmniej równorzędne z następującymi czynnikami osłabiającymi zakłócenia w oparciu o standardy GSM: — w odległości od dwóch do trzech mil morskich od linii podstawowej czułość odbiornika i próg rozłączenia (ang. disconnection threshold) (ACCMIN (1) i min. poziom RXLEV (2)) ruchomego urządzenia końcowego wyko­ rzystywanego na pokładzie statku powinny wynosić – 70 dBm/200 kHz lub więcej, a w odległości od trzech do dwunastu mil morskich od linii podstawowej – 75 dBm/200 kHz lub więcej, — w kierunku „w górę” systemu MCV uaktywniona zostaje transmisja przerywana (3), — wartość wyprzedzenia czasowego (4) SB statku należy ustawić na poziomie minimalnym.

(1) (2) (3) (4)

ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN) według opisu w standardzie GSM ETSI TS 144 018. RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL) według opisu w standardzie GSM ETSI TS 148 008. Transmisja przerywana (ang. discontinuous transmission, DTX) według opisu w standardzie GSM ETSI TS 148 008. Wyprzedzenie czasowe (ang. timing advance) według opisu w standardzie GSM ETSI TS 144 018.

(1) Jedna mila morska = 1 852 metry.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 72 POZ 38 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 42 z 201020.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zezwoleń dla systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) (1)

 • Dz. U. L72 - 17 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L72 - 15 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 236/2010 z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L72 - 13 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 235/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L72 - 3 z 201020.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2010 z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż

 • Dz. U. L72 - 1 z 201020.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/23/UE z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.