Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 33

. . . . (kraj wywozu) innym niż: . . . . . (porty zawinięcia podczas podróży). Ponadto podczas podróży zwierzęta te nie miały kontaktu z innymi zwierzętami na pokładzie o niższym statusie zdrowotnym. Sporządzono w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(port przybycia) (data przybycia) (podpis kapitana) (pieczęć) (imię, nazwisko i tytuł wielkimi literami)


CZĘŚĆ 4 Uzupełnienie do transportu zwierząt drogą powietrzną (wypełniany i załączany do świadectwa weterynaryjnego, w  przypadku gdy transport do granicy Unii Europejskiej, albo jego część, odbywa się samolotem) Oświadczenie kapitana samolotu Ja, niżej podpisany kapitan samolotu (nazwa . . . . . . . . . . . . .), oświadczam, iż klatka lub kontener i obszar wokół klatki lub kontenera zawierających zwierzęta, o których mowa w załączonym świadectwie weterynaryjnym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zostały spryskane odpowiednim środkiem owadobójczym przed wylotem. Sporządzono w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(port lotniczy odlotu) (data odlotu) (podpis kapitana) (pieczęć) (imię, nazwisko i tytuł wielkimi literami)

CZĘŚĆ 5 Warunki zatwierdzenia miejsc gromadzenia zwierząt (wymienione w art.  4) W celu uzyskania zatwierdzenia miejsca gromadzenia zwierząt muszą spełniać następujące wymagania: I. II. Muszą być objęte nadzorem urzędowego lekarza weterynarii. Każde z  nich musi być położone w  środku obszaru o  średnicy co najmniej 20 km, na którym, według urzędowych danych, nie było przypadków pryszczycy w okresie co najmniej 30 dni poprzedzających wykorzystanie ich jako za­ twierdzone miejsca gromadzenia zwierząt. Przed każdym wykorzystaniem ich jako zatwierdzone miejsca gromadzenia zwierząt muszą zostać oczyszczone i zdezynfekowane przy użyciu środka dezynfekującego, urzędowo zatwierdzonego w kraju wywozu jako środka sku­ tecznego w zwalczaniu pryszczycy.

III.

20.3.2010

IV.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/53

Uwzględniając liczbę zwierząt, jaka może w nich przebywać, muszą posiadać: a) b) obiekt przeznaczony wyłącznie do celu gromadzenia zwierząt; stosowne wyposażenie, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, służące do załadunku i rozładunku, a także stosowne obiekty do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, ich pojenia, karmienia i przeprowadzania nie­ zbędnych czynności leczniczych; stosowne obiekty przeznaczone do badania i izolowania zwierząt; stosowne wyposażenie, służące do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i pojazdów; stosowne miejsce do składowania paszy, ściółki i obornika; stosowny system odprowadzania i usuwania ścieków; biuro urzędowego lekarza weterynarii.

c) d) e) f) g) V.

W okresie działania muszą posiadać wystarczającą liczbę lekarzy weterynarii wykonujących wszystkie obowiązki wy­ szczególnione w części 5; Mogą przyjmować jedynie zwierzęta posiadające indywidualne oznakowanie, gwarantujące możliwość odtworzenia miejsca ich pochodzenia. W tym celu, w momencie przyjmowania zwierząt, właściciel lub osoba odpowiedzialna za miejsce gromadzenia zwierząt musi upewnić się, że zwierzęta są właściwie oznakowane i że towarzyszą im dokumen­ ty lub świadectwa zdrowia właściwe dla danego gatunku lub kategorii. Ponadto właściciel lub osoba odpowiedzialna za miejsce gromadzenia zwierząt musi umieścić w  rejestrze lub bazie danych imię i  nazwisko właściciela, pochodzenie zwierząt, daty przyjęcia i  zwolnienia, numer identyfikacyjny zwie­ rząt lub numer rejestracyjny stada pochodzenia i gospodarstwa przeznaczenia oraz numer rejestracyjny przewoźnika i numer rejestracyjny ciężarówki przywożącej lub odbierającej zwierzęta z miejsca gromadzenia, a także przechowy­ wać te dane przez co najmniej trzy lata.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.