Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 33

Znana kontrolna surowica dodatnia: Używając międzynarodowej surowicy wzorcowej oraz antygenu, należy uzyskać krajową surowicę wzorcową, wystanda­ ryzowaną w optymalnym stosunku do międzynarodowej surowicy wzorcowej, która jest liofilizowana i stosowana jako zna­ na dodatnia surowica kontrolna do każdego testu. Surowica badana Procedura: Na płytkę Petriego wylać 1 % agarozę przygotowaną w  boranowym lub sodowym buforze barbitolowym o  pH 8,5 do 9,0, w  postaci warstwy o  grubości co najmniej 3,0 mm. Po zastygnięciu agaru wyciąć w  nim 7 studzienek o  średnicy 5,0 mm, zgodnie z  podanym schematem. Schemat składa się ze studzienki centralnej oraz sześciu studzienek peryferyjnych ułożonych peryferyjnie w  promieniu 3 cm. Centralną studzienkę napełnia się wzorcowym antygenem. Studzienki peryferyjne 2, 4 i  6 wypełniane są znaną surowicą dodatnią, a  studzienki 1,3 i  5 – surowicami badanymi. Tak przygotowany zestaw inkubować w zamkniętej komorze wilgotnej w  temperaturze pokojowej przez 72 godziny. Surowica badana jest uważana za dodatnią, jeżeli tworzy swoisty prążek precypitacyjny z antygenem i prążek ten łączy się z surowicą kontrolną. Surowica badana jest uważana za ujemną, jeżeli nie tworzy swoistego prążka precypitacyjnego z antygenem i nie zakrzywia linii surowicy kontrolnej. Płytki Petriego należy oglądać na ciemnym tle w bocznym oświetleniu.


Interpretacja:

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Z a k a ź n e z a p a l e n i e n o s a i  t c h a w i c y ( I B R ) / o t r ę t b y d ł a ( I P V )

L 73/59

(A) Test seroneutralizacji jest przeprowadzany zgodnie z następującym protokołem: Surowica: Procedura: Wszystkie surowice są inaktywowane przed użyciem przez 30 minut w  temperaturze 56 °C. Test seroneutralizacji wobec stałej dawki wirusa wykonywany jest na mikropłytkach z użyciem komórek linii MDBK lub innych wrażliwych linii komórkowych. Szczep Co­ lorado, Oxford lub inny referencyjny szczep wirusa używany jest w dawce 100 TCID50 w 0,025 ml. Inaktywowana, nierozcieńczona surowica jest mieszana z równą objętością (0,025 ml) zawiesiny wirusa. Mieszanina wirus/surowica jest inkubowana w temperatu­ rze 37 °C przez 24 godziny na mikropłytkach przed dodaniem komórek MDBK. Gęstość zawiesiny komórek jest tak dobrana, aby po upływie 24 godzin tworzyły jednowarstwo­ wą pełną hodowlę. (i) badanie zakaźności wirusa, (ii) kontrola toksyczności surowicy, (iii) kontrola niezaka­ żonych hodowli komórkowych, (iv) antysurowice wzorcowe. Wyniki testu seroneutralizacji oraz miano wirusa użytego do przeprowadzenia testu od­ czytuje się po 3-6 dniach inkubacji w temperaturze 37 °C. Miano surowicy uważane jest za ujemne, jeżeli nie obserwuje się neutralizacji w  rozcieńczeniu 1:2 (surowica nieroz­ cieńczona).

Kontrole: Interpretacja:

(B) Inny test uznany w ramach decyzji 2004/558/WE (1). Pryszczyca (FMD) (A) Pobieranie próbek z gardzieli i przełyku oraz badanie należy przeprowadzić zgodnie z następującym protokołem: Odczynniki: Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy przygotować podłoże transportowe. Przygotować pojemniki z 2 ml podłoża transportowego w ilości równej liczbie zwierząt badanych. Pojemniki muszą być wykonane z materiału nieulegającego uszkodzeniu pod­ czas przechowywania w  stanie zamrożenia w  stałym dwutlenku węgla lub w  ciekłym azocie. Próbki pobiera się za pomocą specjalnego próbnika do pobierania plwociny w po­ staci miękkiej rurki zakończonej rodzajem pojemnika (probang). W celu uzyskania prób­ ki rurkę wraz z pojemnikiem wprowadza się do jamy ustnej i dalej wsuwa po grzbiecie języka do górnego odcinka przełyku. Należy starać się pobrać zeskrobinę nabłonka gór­ nego odcinka przełyku i gardła, wykonując boczne i grzbietowe ruchy próbnikiem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.