Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 33

Przemyć płytki ELISA pięciokrotnie przy użyciu PBST. 50 μl mieszaniny surowicy i  antygenu przenieść z  płytki nośnikowej do opłaszczonych króliczymi surowicami płytek ELISA i inkubować w temperaturze 37 °C przez godzinę na wytrząsarce obrotowej. Po przemyciu do każdej studzienki dodaje się 50 μl antysurowicy świnki morskiej użytej w pkt 4. Płytki inkubo­ wać przez godzinę w temperaturze 37 °C na wytrząsarce obrotowej.

3. 4. 5.

20.3.2010

6.


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/61

Płytki przepłukać i dodać do każdej studzienki po 50 μl króliczej antyglobuliny przeciw Ig świnki morskiej zna­ kowanej peroksydazą chrzanową. Ponownie inkubować płytki przez godzinę w  temperaturze 37 °C na wytrzą­ sarce obrotowej. Płytki przepłukać i  dodać do każdej studzienki po 50 μl o-fenylenodiaminy zawierającej 0,05 % (w/v) roztwór H2O2 (30 %). Przerwać reakcję po 15 minutach przy użyciu 1,25 M H2SO4.

7. 8.

Dokonać odczytu płytek przy pomocy czytnika spektrofotometrycznego ELISA połączonego z  mikrokomputerem, przy długości fali 492 nm. Kontrole: Dla każdego użytego antygenu 40 studzienek nie zawiera surowicy, a  jedynie antygen rozcieńczony w  PBST. Seria zduplikowanych, dwukrotnie wzrastających rozcieńczeń homologicznej wzorcowej antysurowicy bydlęcej. Seria dwukrotnie wzrastających roz­ cieńczeń ujemnej surowicy bydlęcej. Miano przeciwciał wyrażane jest jako końcowe rozcieńczenie surowicy badanej, dającej 50 % średniej wartości OD zarejestrowanej w tych studzienkach kontrolnych, w których znajdował się wirus, a  surowica badana nie była dodawana. Miana przekraczające 1:40 uznawane są za dodatnie. Hamblin C., Barnett ITR i Hedger RS (1986), „A new enzyme-linked immunosorbent as­ say (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Deve­ lopment and method of ELISA.” Journal of Immunological Methods, 93, 115-121.11. Choroba Aujeszky’ego (AJD) (A) Test seroneutralizacji jest przeprowadzany zgodnie z następującym protokołem: Surowica: Procedura: Wszystkie surowice są inaktywowane przed użyciem przez 30 minut w  temperaturze 56 °C. Test seroneutralizacji wobec stałej dawki wirusa wykonywany jest na mikropłytkach z użyciem komórek linii Vero lub innych wrażliwych linii komórkowych. Wirus choro­ by Aujeszky’ego używany jest w dawce 100 TCID50 na 0,025 ml. Inaktywowana, nieroz­ cieńczona surowica jest mieszana z  równą objętością (0,025 ml) zawiesiny wirusa. Mieszanina surowicy i wirusa jest inkubowana w temperaturze 37 °C przez dwie godzi­ ny na mikropłytkach przed dodaniem odpowiednich komórek. Gęstość zawiesiny ko­ mórek jest tak dobrana, aby po upływie 24 godzin tworzyły jednowarstwową pełną hodowlę. (i) badanie zakaźności wirusa, (ii) kontrola toksyczności surowicy, (iii) kontrola niezaka­ żonych hodowli komórkowych, (iv) antysurowice wzorcowe. Wyniki testu seroneutralizacji oraz miano wirusa użytego do przeprowadzenia testu od­ czytuje się po 3-7 dniach inkubacji w temperaturze 37 °C. Miano surowicy poniżej 1:2 (surowica nierozcieńczona) uważane jest za ujemne.

Interpretacja:

Odniesienia:

Kontrole: Interpretacja:

(B) Inny test uznany w ramach decyzji 2008/185/WE (1) W i r u s o w e z a p a l e n i e ż o ł ą d k a i  j e l i t u  ś w i ń ( T G E ) Test seroneutralizacji jest przeprowadzany zgodnie z następującym protokołem: Surowica: Procedura: Wszystkie surowice są inaktywowane przed użyciem przez 30 minut w temperaturze 56 °C Test seroneutralizacji wobec stałej dawki wirusa jest wykonywany jest na mikropłytkach z użyciem komórek linii A72 (komórki nowotworowe psa) lub innych wrażliwych linii ko­ mórkowych. Wirus TGE używany jest w  dawce 100 TCID50 na 0,025 ml. Inaktywowana, nierozcieńczona surowica jest mieszana z  równą objętością (0,025 ml) zawiesiny wirusa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.