Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 33

Rząd Rodzina Rodzaj/gatunek

Błonkówki

Pszczołowate

Apis mellifera, Bombus spp.

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/117

L 73/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2010

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/119

L 73/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2010

20.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 73/121

ZAŁĄCZNIK V Noty wyjaśniające do wypełniania świadectw weterynaryjnych (o których mowa w art. 18) a) Świadectwa weterynaryjne są wydawane przez kraj trzeci wywozu w oparciu o wzory ustanowione w załącznikach I, II i IV część 2 oraz w załączniku III, zgodnie z układem wzoru przeznaczonego dla określonych żywych zwierząt lub świeżego mięsa. Zawierają one, w porządku podanym we wzorze, kolejno ponumerowane poświadczenia wymagane dla każdego pań­ stwa trzeciego oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe gwarancje wymagane dla kraju trzeciego wywozu lub jego części. Jeżeli państwo członkowskie przeznaczenia nakłada na określone żywe zwierzęta lub świeże mięso dodatkowe wy­ mogi dotyczące certyfikacji, poświadczenia o spełnieniu tych wymogów stanowią integralną część oryginalnych for­ mularzy świadectwa weterynaryjnego. b) Jeżeli wzór świadectwa wymaga skreślenia niektórych nieistotnych oświadczeń, te nieistotne oświadczenia mogą zo­ stać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędnika wystawiającego świadectwo, albo całkowicie wy­ kreślone ze świadectwa. Dla żywych zwierząt lub świeżego mięsa wywożonych z terytorium lub terytoriów tego samego kraju wywozu, wy­ szczególnionych w kolumnach 2 i 3 części 1 załącznika I, II lub IV, wysyłanych do tego samego miejsca przeznaczenia i  przewożonych tym samym wagonem kolejowym, samochodem ciężarowym, samolotem lub statkiem, należy spo­ rządzić oddzielne świadectwa. Oryginał każdego świadectwa składa się z pojedynczej kartki papieru lub, w przypadku większej ilości tekstu, posiada taką postać, aby wszystkie wymagane kartki papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość. Świadectwo weterynaryjne sporządza się w co najmniej jednym urzędowym języku państwa członkowskiego punktu kontroli granicznej, będącego miejscem wprowadzania przesyłki do Unii, oraz w języku urzędowym państwa człon­ kowskiego przeznaczenia. Dane państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na sporządzenie świadectwa w języku urzędowym innego państwa członkowskiego wraz, w razie potrzeby, z jego urzędowym tłumaczeniem. Jeżeli dla celów identyfikacji poszczególnych części przesyłki (wykaz w pkt I.28 wzoru świadectwa weterynaryjnego) do świadectwa dołączone są dodatkowe kartki papieru, kartki te traktowane są jako integralna część oryginału danego świadectwa, pod warunkiem złożenia podpisu i pieczęci urzędnika sporządzającego świadectwo na każdej ze stron. Jeżeli świadectwo, wraz z dodatkowymi wykazami, o których mowa w lit. f), składa się z więcej niż jednej strony, każ­ da ze stron musi być ponumerowana – (numer strony) z (całkowita liczba stron) – u dołu strony oraz musi być opa­ trzona na górze strony numerem referencyjnym danego świadectwa, nadanym przez właściwy organ. Oryginał świadectwa musi zostać wypełniony i podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii lub innego wyzna­ czonego urzędowego inspektora w przewidzianym miejscu wzoru świadectwa weterynaryjnego. W przypadku żywych zwierząt świadectwo musi zostać wypełnione i  podpisane w  ciągu 24 godzin przed załadunkiem przesyłki przezna­ czonej do wprowadzenia do Unii. Właściwy organ kraju trzeciego wywozu zapewnia przestrzeganie zasad dotyczą­ cych certyfikacji równoważnych z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 96/93/WE (1). Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ten sam wymóg dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne. (i) Numer referencyjny świadectwa, o którym mowa w rubrykach I.2 oraz II.a., musi zostać wydany przez właściwy organ.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

(1)  Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.