Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 33

Zgodnie z  tymi przepisami wykazy te można łączyć z  innymi wykazami, sporządzanymi w związku z ochroną zdrowia publiczne­ go i zdrowia zwierząt. Wzory świadectw ustanowione w załącznikach do niniej­ szego rozporządzenia powinny zatem zawierać zaświad­ czenia potwierdzające, że spełnione są wymogi dotyczące zdrowia publicznego, ustanowione w  dyrektywie 96/23/WE i  w  rozporządzeniach (WE) nr  999/2001, 852/2004, 853/2004 oraz 854/2004. Wzory świadectw ustanowione w załącznikach do niniej­ szego rozporządzenia powinny również obejmować za­ świadczenia potwierdzające, że spełnione są wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, ustanowione w  dyrekty­ wie Rady 93/119/WE z  dnia 22  grudnia 1993  r. w  spra­ wie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (3) oraz w  rozporządzeniu Rady (WE) nr  1/2005 z  dnia 22  grud­ nia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transpor­ tu i związanych z tym działań (4).


W celu wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia żywych zwierząt wprowadzanych do Unii podczas ich transportu z  kraju trzeciego pochodzenia do Unii należy ustanowić określone wymogi dotyczące transportu żywych zwierząt, w tym wymogi dotyczące miejsc gromadzenia zwierząt. Mając na uwadze ochronę zdrowia zwierząt w Unii żywe zwierzęta należy przewozić bezpośrednio do ich miejsca przeznaczenia w Unii. Z tranzytem świeżego mięsa przez terytorium Unii do in­ nego kraju trzeciego wiąże się nieznaczne ryzyko dla zdro­ wia publicznego. Mięso takie powinno jednak spełniać wszystkie istotne wymogi dotyczące zdrowia zwierząt. Na­ leży zatem ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące tranzytu świeżego mięsa i  jego przechowywania przed tranzytem. Ze względu na położenie geograficzne Kaliningradu nale­ ży określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Unii w odniesieniu do przesyłek do i z Rosji, dotyczące je­ dynie Litwy, Łotwy i Polski. Należy zezwolić na wprowadzanie do Unii przesyłek za­ wierających świeże mięso, z wyłączeniem podrobów i mię­ sa mielonego, nieudomowionych zwierząt z  rzędu parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermo­ wych, pochodzące od zwierząt schwytanych w naturalnym środowisku. W  celu wykluczenia ewentualnych zagrożeń dla zdrowia zwierząt wynikających z wprowadzenia takich przesyłek, zwierzęta te należy odseparować od zwierząt dzikich na okres trzech miesięcy przed wprowadzeniem takich przesyłek do Unii. Fakt ten należy zatem uwzględ­ nić we wzorze świadectwa weterynaryjnego dla takich przesyłek (RUF). W decyzji Komisji 2003/881/WE z  dnia 11  grudnia 2003 r. dotyczącej zdrowia zwierząt oraz warunków certy­ fikacji w przywozie pszczół i trzmieli (Apis mellifera i Bom­ bus spp.) z  określonych państw trzecich (5) ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz warunki certy­ fikacji w odniesieniu do przywozu pszczół i trzmieli z nie­ których krajów trzecich. Dążąc do uproszczenia prawodawstwa unijnego środki ustanowione w tej decyzji należy włączyć do niniejszego rozporządzenia. Tym sa­ mym należy uchylić decyzję 2003/881/WE. Należy wprowadzić okres przejściowy umożliwiający pań­ stwom członkowskim i  przemysłowi podjęcie koniecz­ nych środków służących osiągnięciu zgodności z nowymi wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Środki przewidziane w  niniejszym rozporządzeniu są zgodne z  opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(18) (13)

(19)

(20)

(14)

(21)

(22)

(15)

(16)

(23)

(24)

( )  (2)  (3)  (4) 

1

Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10. Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. Dz.U. L 340 z 31.12.1993, s. 21. Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1.

(5)  Dz.U. L 328 z 17.12.2003, s. 26.

L 73/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.