Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 33

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

c)

„koniowate” oznaczają zwierzęta koniowate jak określono w art. 2 lit. b) dyrektywy 90/426/EWG (1); „gospodarstwo” oznacza gospodarstwo rolne lub inne urzę­ dowo nadzorowane rolnicze, przemysłowe lub handlowe przedsiębiorstwo, w tym ogrody zoologiczne, parki rozryw­ ki i  rezerwaty dzikiej przyrody lub rezerwaty łowieckie, w  których żywe zwierzęta są zwyczajowo trzymane i hodowane.

ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE


d)

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące certyfikacji weterynaryjnej w  zakresie wprowadzania do Unii przesyłek zawierających następujące żywe zwierzęta lub świeże mięso: a) b) c) zwierzęta kopytne; zwierzęta wymienione w wykazie w załączniku IV część 2; świeże mięso zwierząt kopytnych i  koniowatych, przezna­ czone do spożycia przez ludzi, za wyjątkiem wyrobów mięsnych.

WARUNKI WPROWADZANIA ŻYWYCH ZWIERZĄT DO UNII

Artykuł  3 Ogólne warunki wprowadzania do Unii zwierząt kopytnych Przesyłki zawierające zwierzęta kopytne wprowadzane są do Unii jedynie wówczas, gdy spełniają następujące warunki: a) pochodzą z  krajów trzecich, ich terytoriów lub części, wy­ mienionych w kolumnach 1, 2 i 3 tabeli określonej w załącz­ niku I  część 1, dla których istnieje wzór świadectwa weterynaryjnego, odpowiadający danej przesyłce, wymienio­ ny w kolumnie 4 tabeli w załączniku I część 1; posiadają stosowne świadectwo weterynaryjne, sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa weterynaryjne­ go, ustanowionym w  załączniku I  cześć 2, uwzględniające szczególne warunki wskazane w kolumnie 6 tabeli w części 1 tego załącznika, wypełnione i podpisane przez urzędowe­ go lekarza weterynarii kraju trzeciego wywozu; spełniają wymogi ustanowione w  świadectwie weterynaryj­ nym, o którym mowa w lit. b), w tym: (i) dodatkowe gwarancje określone w  tym świadectwie, o ile wskazano w kolumnie 5 tabeli w załączniku I część 1;

2. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z  których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek, o których mowa w ust. 1. b) 3. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do wprowadza­ nia do Unii zwierząt nieudomowionych: a) na pokazy lub wystawy, gdzie zwierzęta te nie są zwyczajo­ wo trzymane ani hodowane; c) b) c) stanowiących część cyrków; przeznaczonych dla zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków, określonych w  art.  2 ust.  1 lit.  c) dyrektywy 92/65/EWG.

4. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie bez uszczerbku dla jakichkolwiek szczegółowych wymogów certyfikacji ustano­ wionych w innych aktach prawa unijnego lub w porozumieniach zawartych przez Unię z krajami trzecimi.

(ii) wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące certyfikacji weterynaryjnej, które państwo członkowskie przezna­ czenia może nałożyć zgodnie z unijnym prawem wete­ rynaryjnym i które są uwzględnione w świadectwie. Artykuł  4 Warunki dotyczące miejsc gromadzenia zwierząt w  odniesieniu do niektórych przesyłek zawierających zwierzęta kopytne Przesyłki zawierające żywe zwierzęta kopytne pochodzące z wię­ cej niż jednego gospodarstwa wprowadzane są do Unii jedynie wówczas, gdy gromadzone są w miejscach gromadzenia zwierząt zatwierdzonych przez właściwy organ kraju trzeciego, z którego pochodzą przesyłki, zgodnie z wymogami ustanowionymi w za­ łączniku I część 5.

(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 42.

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: a) „zwierzęta kopytne” oznaczają zwierzęta kopytne jak okreś­ lono w art. 2 lit. d) dyrektywy 2004/68/WE; „świeże mięso” oznacza świeże mięso jak określono w  pkt 1.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.