Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2010-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 33

Artykuł  9 Ograniczenia czasowe w  odniesieniu do czasu transportu żywych zwierząt do Unii Przesyłki zawierające żywe zwierzęta wprowadzane są do Unii je­ dynie wówczas, gdy przesyłka dociera do punktu kontroli gra­ nicznej, będącego miejscem wprowadzenia do Unii, w  ciągu 10 dni od daty wydania stosownego świadectwa weterynaryjnego. W przypadku transportu drogą morską wspomniany okres 10 dni przedłuża się o  dodatkowy okres odpowiadający czasowi trwania podróży drogą morską, potwierdzony podpisaną przez kapitana statku deklaracją sporządzoną zgodnie z  załącznikiem I  część 3, której oryginał dołączony jest do świadectwa weterynaryjnego.


2. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) przesyłki zawierające pszczoły i  trzmiele można wprowadzać do Unii z  części kraju trzeciego lub terytorium, wymienionych w załączniku II część 1, które są: a) b) geograficznie i epidemiologicznie odizolowaną częścią dane­ go kraju trzeciego lub terytorium; wymienione w kolumnie trzeciej tabeli w załączniku IV część 1 sekcja 1.

W przypadku stosowania tego odstępstwa zabrania się wprowa­ dzania do Unii przesyłek zawierających pszczoły i  trzmiele z wszystkich innych części danego kraju trzeciego lub terytorium nie wymienionych w  kolumnie trzeciej tabeli w  załączniku IV część 1 sekcja 1.

L 73/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2010

Artykuł 10 Szczególne warunki dotyczące dezynsekcji przesyłek zawierających żywe zwierzęta przewożone do Unii drogą powietrzną Jeżeli przesyłki zawierające żywe zwierzęta, z wyłączeniem prze­ syłek zawierających pszczoły, przewożone są drogą powietrzną, klatka lub kontener, w którym są przewożone, a także otaczający je obszar, są spryskiwane odpowiednim środkiem owadobójczym. Dezynsekcja przeprowadzana jest bezpośrednio przed zamknię­ ciem drzwi samolotu po załadunku oraz po każdym kolejnym otwarciu drzwi w kraju trzecim, do chwili dotarcia samolotu do miejsca przeznaczenia. Kapitan samolotu potwierdza przeprowadzenie dezynfekcji przez podpisanie deklaracji sporządzonej zgodnie z  załącznikiem I  część 4, której oryginał dołączony jest do świadectwa weterynaryjnego. Artykuł 11 Warunki mające zastosowanie po wprowadzeniu do Unii niektórych przesyłek zawierających zwierzęta kopytne 1. Po wprowadzeniu do Unii przesyłki zawierające zwierzęta kopytne przeznaczone do hodowli i produkcji, albo dla ogrodów zoologicznych, parków rozrywki i  rezerwatów dzikich zwierząt lub rezerwatów łowieckich, są bezzwłocznie przewożone do gos­ podarstwa przeznaczenia. Zwierzęta kopytne pozostają w  tym gospodarstwie przez okres co najmniej 30 dni, o ile nie są wysyłane bezpośrednio do rzeźni. 2. Po wprowadzeniu do Unii przesyłki zawierające zwierzęta kopytne przeznaczone do natychmiastowego uboju są bez­ zwłocznie przewożone do rzeźni docelowej, gdzie są poddawane ubojowi w  ciągu pięciu dni roboczych od daty przybycia do rzeźni. Artykuł 12 Szczególne warunki dotyczące tranzytu przez kraje trzecie niektórych przesyłek zawierających zwierzęta kopytne Jeżeli zastosowanie ma szczególny warunek I załącznika I część 1, w  celu zezwolenia na tranzyt przesyłek zawierających zwierzęta kopytne, o których mowa w tym warunku, pochodzących z jedne­ go państwa członkowskiego i przeznaczonych do innego państwa członkowskiego, przez kraj trzeci, jego terytorium lub część, wy­ mienione w tabeli w załączniku I część 1, dla których w kolumnie 4 tej tabeli nie wskazano odpowiadającego wzoru świadectwa weterynaryjnego dla przesyłek zawierających dane zwierzęta ko­ pytne, wówczas zastosowanie mają następujące warunki: a) w przypadku bydła opasowego: (i) gospodarstwa końcowego przeznaczenia muszą zostać wyznaczone z góry przez właściwy organ miejsca koń­ cowego przeznaczenia; b)

(iii) każdorazowo przemieszczenie żywych zwierząt do i z gospodarstwa końcowego przeznaczenia musi odby­ wać się pod kontrolą właściwego organu, o ile zwierzę­ ta stanowiące przedmiot przesyłki trzymane są w  tym gospodarstwie; w przypadku zwierząt kopytnych przeznaczonych do na­ tychmiastowego uboju zastosowanie ma art. 11 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 73 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.