Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 42 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 42 - Strona 5

Strona 5 z 7

W związku z tym poniższe rozważania nie mają charakteru wyczerpującego i założono w nich, że jeżeli jednostka otrzymująca dobra lub usługi nie ma obowiązku rozliczenia transakcji, transakcja stanowi wkład jednostki dominującej na poczet kapitału jednostki zależnej, bez względu na ewentualne wewnątrzgrupowe umowy spłaty. B46 Poniższe rozważania koncentrują się wprawdzie na transakcjach z pracownikami, jednak odnoszą się one również do podobnych transakcji płatności w formie akcji dokonywanych z innymi dostawcami dóbr i usług. Umowa między jednostką dominującą i jej jednostką zależną może nakładać na jednostkę zależną wymóg zapłaty jednostce dominującej za przekazanie instrumentów kapitałowych pracownikom. Poniższe rozważania nie dotyczą sposobu ujmowania tego rodzaju wewnątrzgrupowej umowy zapłaty. B47 W przypadku transakcji płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej napotyka się cztery zasadnicze kwestie. Dla uproszczenia kwestie te omówiono poniżej na przykładach jednostki dominującej i jednostki zależnej. Umowy dotyczące płatności w formie akcji, które obejmują własne instrumenty kapitałowe jednostki B48 Pierwsza kwestia dotyczy tego, czy następujące transakcje obejmujące własne instrumenty kapitałowe jednostki powinny być zgodnie z wymogami niniejszego MSSF ujmowane jako transakcje rozliczane w instrumentach kapi­ tałowych, czy też jako transakcje rozliczane w środkach pieniężnych: a) jednostka przyznaje swoim pracownikom prawa do instrumentów kapitałowych jednostki (np. opcje na akcje) i celem wypełnienia swoich zobowiązań wobec swoich pracowników zamierza zakupić instrumenty kapitałowe (tj. akcje własne) od strony trzeciej lub też jest zobowiązana dokonać zakupu tych instrumentów; oraz b) prawa do instrumentów kapitałowych jednostki (np. opcje na akcje) zostały przyznane pracownikom jednostki bądź przez samą jednostkę, bądź przez jej akcjonariuszy, a akcjonariusze jednostki przekazują wymagane w tym celu instrumenty kapitałowe. B49 Jednostka ujmuje transakcje płatności w formie akcji, w ramach których otrzymuje usługi w zamian za własne instrumenty kapitałowe, jako rozliczane w instrumentach kapitałowych. Podejście to ma zastosowanie niezależnie od tego, czy celem wypełnienia swoich zobowiązań wobec swoich pracowników wynikających z umowy dotyczącej płatności w formie akcji jednostka zamierza zakupić instrumenty kapitałowe (tj. akcje własne) od strony trzeciej, czy też jest zobowiązana dokonać zakupu tych instrumentów. Podejście to ma również zastosowanie niezależnie od tego, czy: a) prawa do instrumentów kapitałowych jednostki zostały przyznane pracownikom przez samą jednostkę czy też przez jej akcjonariusza/akcjonariuszy, oraz czy b) umowa dotycząca płatności w formie akcji została rozliczona przez samą jednostkę czy też przez jej akcjona­ riusza/akcjonariuszy. B50 Jeżeli akcjonariusz jest zobowiązany do rozliczenia transakcji z pracownikami jednostki, w której dokonał inwe­ stycji, przekazuje on instrumenty kapitałowe tej jednostki, nie zaś własne instrumenty kapitałowe. Zatem jeżeli jednostka, w której dokonał inwestycji, należy do tej samej grupy kapitałowej co akcjonariusz, zgodnie z paragrafem 43C akcjonariusz wycenia swoje zobowiązanie zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Umowy dotyczące płatności w formie akcji, które obejmują instrumenty kapitałowe jednostki dominującej B51 Druga kwestia dotyczy transakcji płatności w formie akcji między co najmniej dwoma jednostkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, obejmujących instrument kapitałowy innej jednostki należącej do tej grupy kapitałowej. Dla przykładu, pracownikom jednostki zależnej przyznano prawa do instrumentów kapitałowych jednostki domi­ nującej w zamian za usługi świadczone na rzecz jednostki zależnej.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 77 POZ 42 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 55 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE poprzez przyjęcie trzech ofert przyłączenia się do wspólnego zobowiązania cenowego przyjętego w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L77 - 54 z 201024.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2009/2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1710)

 • Dz. U. L77 - 52 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 247/2010 z dnia 23 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L77 - 51 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 246/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych kamizelek według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L77 - 50 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2010 z dnia 23 marca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają swoje strategie Komisji, oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L77 - 33 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L77 - 17 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych (1)

 • Dz. U. L77 - 1 z 201024.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.