Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 54

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 54

Strona 54 z 113

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europej­ skiego Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i  uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U.  L  160 z 26.6.1999, s. 80). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 103). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk­ turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr  1268/1999 z  dnia 21  czerwca 1999  r. w  sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w  dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w  państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 87). Rozporządzenie Rady (WE) nr  1290/2005 z  dnia 21  czerwca 2005  r. w  sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1), w szczególności jego art. 39.


05 04 01 14 

Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR — Okres programowania 2000–2006

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

p.m.

– 13 200 000

– 13 200 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na sfinansowanie odzyskanych przez państwa członkowskie kwot, które nie mogą być uważane za stanowiące nieprawidłowość lub zaniedbanie zgodnie z art. 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005. Kwoty te zostaną uję­ te jako korekty dotyczące wydatków uprzednio finansowanych w ramach pozycji 05 04 01 01 do 05 04 01 13 i nie mogą być ponownie wykorzystane przez państwa członkowskie.

L 78/132 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 05 04 — ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (ciąg dalszy)

05 04 01 (ciąg dalszy)

05 04 01 14 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr  1290/2005 z  dnia 21  czerwca 2005  r. w  sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1). 05 04 02  Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Orientacji EFOGR — Zakończenie wcześniejszych programów Uwagi Artykuł 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 określa korekty finansowe, z których wszelkie dochody są wprowadzone w po­ zycji 6 5 0 0 zestawienia dochodów. Dochody te mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków, zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego, w szczególnych przypadkach, gdy istnieje konieczność zabezpieczenia się przed anulo­ waniem lub zmniejszeniem wcześniej uzgodnionych poprawek. Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 określa warunki spłaty zaliczki bez zmniejszania wkładu z funduszy strukturalnych w ra­ mach udzielonej pomocy. Dochody ze spłaty zaliczek wprowadzone w pozycji 6 1 5 7 zestawienia dochodów mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 i 157 rozporządzenia finansowego. Środki mające na celu walkę z oszustwami są finansowane na podstawie artykułu 24 02 01. Podstawa prawna Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 158, 159 i 161. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk­ turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr  1290/2005 z  dnia 21  czerwca 2005  r. w  sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1), w szczególności jego art. 39. Odnośne akty prawne Konkluzje Rady Europejskiej w Berlinie z dnia 24 i 25 marca 1999 r. 05 04 02 01  Zakończenie działalności Europejskiego Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji — Regiony celu 1 (2000–2006)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 54 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.