Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 13 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy udzieliły w związku z określonymi świadczeniami bawarskiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Zwierząt (C 24/06 (ex NN 75/2000)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9954)

Data ogłoszenia:2010-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 13 - Strona 14

Strona 14 z 14

(112) Ponadto Komisja stwierdza, iż Bayerische Landestierärz­

tekammer (Izba Lekarzy Weterynarii Kraju Związkowego Bawarii) oraz Bundesverband praktizierender Tierärzte – Landesverband Bayern (Federalny Związek WeterynarzyPraktyków – Oddział w Bawarii) wspierają działalność TGD, w tym również działalność gospodarczą nasta­ wioną na zysk.

VI. WNIOSKI

(113) Komisja stwierdza, że władze niemieckie udzieliły przed­

miotowej pomocy z naruszeniem art. 108 ust. 3 TFUE.


(106) W przedmiotowym przypadku istnieje zatem koniecz­

ność ustalenia wysokości dodatkowych kosztów netto, które TGD musi ponieść z tytułu świadczenia usług publicznych (środki ogólne) na podstawie obu porozu­ mień. Następnie wynik tego rodzaju kalkulacji należy porównać z wysokością pomocy państwa. W przypadku gdy wysokość rekompensat przyznanych na rzecz TGD jest wyższa od kosztów dodatkowych związanych z realizacją misji usługi publicznej, można uznać, że zasada proporcjonalności jest zachowana.

(114) Jednakże w oparciu o dokonaną ocenę Komisja stwierdza

(107) Jak wynika z załącznika do niniejszej decyzji, w okresie

1990–2004, istotnym w kontekście niniejszej decyzji, wysokość dodatkowych kosztów związanych z realizacją środków ogólnych przekraczała wartość pomocy przyznanej na rzecz TGD.

również, że pomoc określona w motywach 13 i 14 przy­ znana na rzecz rolników w formie „środków ogólnych” (od 1990 r.) oraz określona w motywach 17 i 18 rekom­ pensata od państwa, przyznana na rzecz TGD w związku z realizacją usług publicznych w latach 1990–2004, są zgodne z TFUE. W rzeczywistości, jak zostało wskazane, przedmiotowe środki częściowo nie stanowią pomocy państwa. Rekompensata roczna, o której mowa w motywach 17 i 18, przyznana na rzecz TGD po dniu 1 stycznia 2005 r. w związku ze świadczeniem usług publicznych, spełnia wszystkie warunki określone w wyroku w sprawie Altmark i dlatego też nie stanowi pomocy państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(108) W związku z powyższym środki, które TGD uzyskała

w związku z realizacją środków ogólnych, stanowiących przedmiot niniejszej decyzji, nie stanowią nadmiernej rekompensaty w stosunku do kosztów, które TGD musiało ponieść w związku z ich realizacją.

Artykuł 1 Pomoc, której władze niemieckie udzieliły na rzecz rolników i rybaków w formie środków ogólnych, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym.

25.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/23

Pomoc, której władze niemieckie udzieliły Stowarzyszeniu na rzecz Zdrowia Zwierząt (Tiergesundheits­ dienst) w latach 1990–2004 w formie rekompensaty z tytułu realizacji „środków ogólnych”, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. Rekompensaty udzielone Stowarzyszeniu na rzecz Zdrowia Zwierząt od dnia 1 stycznia 2005 r. w związku z realizacją „środków ogólnych” nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 79/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2010

ZAŁĄCZNIK

Rok

Koszty finansowe Środki z budżetu kraju związane z realizacją związkowego Bawaria środków ogólnych (LwFöG)

Środki z budżetu Bayerische Tierseuchenkasse

Procentowy udział Środki z budżetu kraju uzyskanych środków związkowego Bawaria w łącznych kosztach oraz Bayerische finansowania środków Tierseuchenkasse ogólnych

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

7 676,94 6 992,48 8 953,42 9 063,52 9 547,05 8 392,14 8 336,35 8 620,18 8 613,61 8 280,91 9 267,13 8 471,71 10 002,90 9 953,20 8 415,84 9 439,37 8 608,75 9 084,88 9 047,96

3 059,57 3 127,06 3 203,55 3 361,03 3 496,01 3 554,50 3 599,49 3 361,23 3 310,10 3 419,52 3 419,52 3 419,52 3 890,00 3 722,00 2 807,47 3 200,00 2 730,00 3 130,00 3 080,00

4 588,84 3 711,98 4 588,84 4 679,34 4 588,84 4 588,84 4 588,84 4 486,59 4 397,11 4 397,11 4 453,35 4 448,24 4 453,35 4 614,73 4 496,00 4 021,00 4 021,00 4 021,00 4 086,00

7 648,42 6 839,04 7 792,40 8 040,37 8 084,85 8 143,35 8 188,34 7 847,82 7 707,21 7 816,63 7 872,87 7 867,76 8 343,35 8 336,73 7 303,47 7 221,00 6 751,00 7 151,00 7 166,00

99,63 97,81 87,03 88,71 84,68 97,04 98,22 91,04 89,48 94,39 84,95 92,87 83,41 83,78 86,78 76,50 78,42 78,71 79,20

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 13 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 40 z 201025.3.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 405/08/COL z dnia 27 czerwca 2008 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie Islandzkiego Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (IFFM) (ISLANDIA)

 • Dz. U. L79 - 25 z 201025.3.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/08/COL z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz spółki Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

 • Dz. U. L79 - 11 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 253/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L79 - 9 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 252/2010 z dnia 24 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 7 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Yorkshire Forced Rhubarb (ChNP))

 • Dz. U. L79 - 5 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 250/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dz. U. L79 - 3 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 249/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chorizo Riojano (ChOG)]

 • Dz. U. L79 - 1 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 248/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.