Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 405/08/COL z dnia 27 czerwca 2008 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie Islandzkiego Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (IFFM) (ISLANDIA)

Data ogłoszenia:2010-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 40

Strona 1 z 26
L 79/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2010

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 405/08/COL z dnia 27 czerwca 2008 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie Islandzkiego Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (IFFM) (ISLANDIA)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

a także mając na uwadze, co następuje: I. FAKTY 1. PROCEDURA Pismem z dnia 20 listopada 2003 r. Islandzkiej Misji przy Unii Europejskiej przekazującej pismo islandzkiego ministerstwa finansów z tego samego dnia (obydwa pisma wpłynęły i zostały zarejestrowane w Urzędzie w dniu 25 listopada 2003 r. – dokument nr: 03-8227 A, obecnie nr: 255584), władze Islandii powiadomiły, zgodnie z art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 o wzroście maksymalnej kwoty pożyczek udzie­ lanych przez Islandzki Fundusz Finansowania Mieszkalnictwa (zwany dalej „FFM”) do 90 % ceny zakupu mieszkań. Dnia 11 sierpnia 2004 r. Urząd przyjął decyzję nr 213/04/COL. W powyższej decyzji Urząd, bez wszczynania formalnego postępowania wyjaśniającego, ustalił że islandzkie ustawodaw­ stwo w zakresie FFM przewidywało wprawdzie pomoc dla tego funduszu, pomoc ta jest zgodna z zasadami dotyczącymi pomocy państwa w związku z art. 59 ust. 2 porozumienia EOG. Decyzja ta została zaskarżona przed Trybunałem EFTA skargą wniesioną przez Stowarzyszenie Bankierów i Maklerów Giełdo­ wych Islandii, tj. stowarzyszenie, które od czasu złożenia skargi połączyło się z innymi stowarzyszeniami finansowymi i ubezpieczeniowymi, i które obecnie działa pod nazwą Islan­ dzkiego Towarzystwa Usług Finansowych (zwanego dalej „SFF”). Orzeczeniem z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie E-9/04 Trybunał EFTA uznał skargę za uzasadnioną i stwierdził nieważ­ ność decyzji nr 213/04/COL Urzędu. Ponieważ Urząd, na podstawie dostępnych informacji, doszedł do wstępnego wniosku, że zaskarżona pomoc stanowi nową pomoc, w dniu 21 czerwca 2006 r. przyjął decyzję nr 185/06/COL o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniają­ cego w sprawie systemu FFM. Urząd przesłał tę decyzję do władz islandzkich pismem z dnia 21 czerwca 2006 r. (nr ref. 377864). Decyzja nr 185/06/COL została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w jego Suplemencie EOG (9). Urząd wezwał zainteresowane strony do zgłaszania uwag w sprawie tej decyzji. W piśmie Islandzkiej Misji przy Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2006 r., które wpłynęło i zostało zarejestrowane w Urzędzie w dniu 21 listopada 2006 r., Urząd otrzymał od władz islandzkich uwagi na temat powyższej decyzji (nr ref. 399173).


(9) Zob. przypis 8.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 59 ust. 2, art. 61–63 oraz jego protokół 26, uwzględniając porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie utworzenia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24, uwzględniając art. 1 ust. 2 w części I oraz art. 4 ust. 4 i art. 6 w części II protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale (4), uwzględniając wytyczne Urzędu (5) dotyczące zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 porozumienia EOG, uwzględniając decyzję Urzędu nr 195/04/COL w sprawie prze­ pisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 części II protokołu 3 (6), uwzględniając orzeczenie Trybunału EFTA w sprawie E-9/04 dotyczącej wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji nr 213/04/COL w sprawie Islandzkiego Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (7), uwzględniając decyzję Urzędu nr 185/06/COL o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie Islan­ dzkiego Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (8), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami i uwzględniając otrzymane odpowiedzi,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 25 z 201025.3.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/08/COL z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz spółki Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

 • Dz. U. L79 - 13 z 201025.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy udzieliły w związku z określonymi świadczeniami bawarskiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Zwierząt (C 24/06 (ex NN 75/2000)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9954)

 • Dz. U. L79 - 11 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 253/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L79 - 9 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 252/2010 z dnia 24 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 7 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Yorkshire Forced Rhubarb (ChNP))

 • Dz. U. L79 - 5 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 250/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dz. U. L79 - 3 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 249/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chorizo Riojano (ChOG)]

 • Dz. U. L79 - 1 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 248/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.