Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 28 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 28 - Strona 3

Strona 3 z 3

(2) http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum. pdf

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie stosuje się do: a) gumy guar objętej kodem CN 1302 32 90, pochodzącej lub wysyłanej z Indii, przeznaczonej do konsumpcji przez zwie­ rzęta lub ludzi; b) pasz i środków spożywczych zawierających co najmniej 10 % gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii. Artykuł 2 Certyfikacja 1. Do każdej przesyłki produktów zgłoszonych do przy­ wozu, o których mowa w art. 1, dołącza się: a) świadectwo zdrowia, znajdujące się w załączniku, poświad­ czające, że przywożony produkt nie zawiera więcej niż 0,01 mg/kg pentachlorofenolu (PCP), oraz b) sprawozdanie analityczne, wydane przez laboratorium akre­ dytowane zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 na potrzeby analizy PCP w żywności i paszy, wskazujące wyniki pobrania próbek i analizy na obecność PCP, niepewność pomiaru wyniku analizy oraz granicę wykrywalności i granicę ozna­ czalności metody analitycznej. 2. Świadectwo z dołączonym sprawozdaniem analitycznym powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela indyjskiego Ministerstwa ds. Handlu i Przemysłu, a okres ważności świadectwa nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia jego wystawienia. 3. Analizę, o której mowa w ust. 1 lit. b), należy przeprowa­ dzać na próbce pobranej z przesyłki przez właściwe organy indyjskie zgodnie z przepisami dyrektywy Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiającej metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylającej dyrektywę 79/700/EWG (1). Ekstrakcji przed analizą dokonuje się za pomocą zakwaszonego rozpuszczalnika. Analizę przeprowadza się zgodnie ze zmody­ fikowaną wersją metody QuEChERS, określoną na stronie inter­


(1) Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 30.

L 80/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2010

Artykuł 7 Koszty Wszelkie koszty poniesione w związku z kontrolami urzędo­ wymi, o których mowa w art. 5 ust. 1, w tym z pobieraniem próbek, analizami, przechowywaniem i wszelkimi środkami podjętymi w następstwie niezgodności z wymogami, ponosi podmiot działający na rynku spożywczym i pasz.

Artykuł 10 Sprawozdania Państwa członkowskie powiadamiają Komisję poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywno­ ściowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) o wszystkich przesyłkach, w których stwierdzono obecność PCP na poziomie ponad 0,01 mg/kg przy uwzględnieniu rozszerzonej niepew­ ności pomiaru. Państwa członkowskie co trzy miesiące przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające wszystkie wyniki analiz przeprowa­ dzonych w ramach kontroli, o których mowa w art. 5 ust. 1. Sprawozdania te są przedstawiane w miesiącu następującym po zakończeniu każdego kwartału. Artykuł 11 Uchylenie Decyzja Komisji 2008/352/WE traci moc. Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 12 Przepisy przejściowe W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek produktów, o których mowa w art. 1, które opuściły kraj pochodzenia przed dniem 1 kwietnia 2010 r. i do których dołączone jest sprawozdanie analityczne określone w decyzji 2008/352/WE. Artykuł 13 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia w życie.

Artykuł 8 Dopuszczenie do swobodnego obrotu Dopuszczenie przesyłek do swobodnego obrotu następuje pod warunkiem, że podmiot działający na rynku spożywczym i pasz lub jego przedstawiciel przedłoży organom celnym dowody potwierdzające:

a) przeprowadzenie kontroli urzędowych, o których mowa w art. 5 ust. 1; oraz

b) korzystne wyniki kontroli fizycznych, o ile kontrole takie są wymagane.

Artykuł 9 Produkty niespełniające wymogów Nie wprowadza się do łańcucha żywnościowego i paszowego żadnego produktu zawierającego więcej niż 0,01 mg/kg PCP, biorąc pod uwagę rozszerzoną niepewność pomiaru, po prze­ prowadzeniu kontroli zgodnie z art. 5. Produkty niespełniające wymogów są w bezpieczny sposób niszczone zgodnie z przepisami art. 19 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwie­ rząt (1).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1.

26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/31

ZAŁĄCZNIK

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 28 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 52 z 201026.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/911/WE ustanawiającej wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1867) (1)

 • Dz. U. L80 - 48 z 201026.3.2010

  Decyzja Rady 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

 • Dz. U. L80 - 46 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L80 - 44 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L80 - 40 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 262/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające po raz 122. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L80 - 36 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

 • Dz. U. L80 - 34 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 32 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Colline Pontine (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 19 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (1)

 • Dz. U. L80 - 17 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alubia de La Bañeza-León (ChOG)]

 • Dz. U. L80 - 10 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L80 - 1 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.