Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 43/07 (ex N 64/07) i C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) udzielanej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola SA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1480) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 21

(21) Jak wyjaśniono w przypisie 23, kwoty te również powinny zostać w niewielkim stopniu zmniejszone, ponieważ całkowita kwota dodatkowych środków wynosi 96,2. Jednakże władze polskie nie poinformowały Komisji o zaktualizowanym szczegółowym opisie wykorzystania dodatkowych środków pieniężnych. Mimo to można stwierdzić, że nie mógł on zostać znacząco zmieniony.

pomocy mogą mieć różny wpływ na konkurencję. Ponadto w pkt 45 stwierdzono, że w celu ograniczenia efektu zakłócającego, kwota pomocy lub forma, w której pomoc jest przyznana, nie mogą stanowić dla przedsię­ biorstwa nadwyżki pieniędzy, którą można by użyć do agresywnych działań zakłócających rynek, niezwiązanych z procesem restrukturyzacji. Komisja miała wątpliwości, czy środki wyrównawcze w ramach planu listopadowego są wystarczające. Władze polskie przyznają, że efekt konwersji zadłużenia HSW na akcje jest korzystny dla przedsiębiorstwa, ponieważ znacznie poprawia jego płyn­ ność finansową. Kondycja HSW uległa poprawie dzięki zmianie formy pomocy państwa. Ponadto HSW planuje przeznaczyć większość środków pieniężnych na zapew­ nienie bardziej konkurencyjnych warunków swoim klientom. Dlatego też Komisja uważa, że środki wyrów­ nawcze wdrożone w ramach planu lutowego same


26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/17

w sobie byłyby niewystarczające, ponieważ konwersja zadłużenia na akcje dodatkowo zakłóca konkurencję. W rezultacie należało zwiększyć środki wyrównawcze, ponieważ muszą one być proporcjonalne do zakłócają­ cych efektów pomocy (22).

7.4.5. Ograniczenie pomocy do minimum

(143) Zgodnie z pkt 43–45 wytycznych z 2004 r., pomoc

musi być ograniczona do minimum wystarczającego do restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Forma przyznanej pomocy nie może stanowić dla przedsiębiorstwa nadwyżki pieniędzy, którą można by użyć do agresyw­ nych działań zakłócających rynek, niezwiązanych z procesem restrukturyzacji.

(138) W piśmie z dnia 22 grudnia 2008 r. władze polskie

powiadomiły Komisję o przeprowadzeniu dodatkowego zbycia aktywów w rozumieniu pkt 39 zdanie pierwsze wytycznych z 2004 r.

(144) W szczególności od beneficjenta pomocy oczekuje się

znacznego wkładu w restrukturyzację pochodzącego z własnych środków lub zewnętrznych źródeł finanso­ wania na warunkach rynkowych.

(139) Władze polskie powiadomiły Komisję, że beneficjent

sprzedał dodatkowo szereg przedsiębiorstw produkcyj­ nych, ograniczając w ten sposób swoją działalność i zdolności produkcyjne. Sześć sprzedanych spółek zależ­ nych (HSW-Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o., HSWTlenownia Sp. z o.o., HSW-Sprężynownia Sp. z o.o., HSW-Lasowiak Sp. z o.o., HSW-Zakład Metalurgiczny Sp. z o.o., Informatyka Sp. z o.o.) było rentownych. Całkowity dochód tych przedsiębiorstw w roku przed ich sprzedażą wyniósł 185 mln PLN (43,8 mln EUR) i zatrudniały one 1 100 pracowników.

(145) Władze polskie przedstawiły szereg szczegółów dotyczą­

cych kwot uważanych za wkład własny beneficjenta w koszty restrukturyzacji.

(146) Po pierwsze, przedsiębiorstwo planuje zaciągnąć kredyty

(140) Pięć z tych przedsiębiorstw (HSW-Zakład Kuźnia Matry­

cowa Sp. z o.o., HSW-Tlenownia Sp. z o.o., HSW-Sprę­ żynownia Sp. z o.o., HSW-Zakład Metalurgiczny Sp. z o.o. oraz Informatyka Sp. z o.o.) dostarczało mate­ riałów i usług sobie nawzajem w ramach grupy HSW, jak również klientom zewnętrznym. Dostarczają one części zamiennych, takich jak odkuwki kształtowe i sprężyny walcowane na gorąco, jak również usługi na potrzeby innych gałęzi przemysłu, jak kolejnictwo, prze­ mysł maszynowy, elektrownie i górnictwo.

bankowe w wysokości 46,9 mln PLN (11,1 mln EUR). Władze polskie przedłożyły wystarczające dowody, że HSW będzie w stanie otrzymać takie finansowanie na rynku, gdyż w latach 2003–2005 korzystała już w ograniczonym stopniu z finansowania prywatnego w wysokości 31,9 mln PLN (7,6 mln EUR). Utrzymują także, że beneficjent będzie w stanie zapewnić finanso­ wanie rynkowe do końca okresu restrukturyzacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L81 - 19 z 201026.3.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/05 (ex N 438/04, N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę na rzecz Stoczni Gdańsk (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5685) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.