Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 43/07 (ex N 64/07) i C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) udzielanej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola SA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1480) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 21

HSW, beneficjent pomocy i spółka dominująca w grupie kapitałowej HSW, ma siedzibę w Stalowej Woli, poło­ żonej w województwie podkarpackim. Region ten kwali­ fikuje się do pomocy na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. W lutym 2006 r. grupa składała się z 8 spółek, w których HSW posiadała co najmniej 51 % udziałów (co dawało jej kontrolę nad tymi spółkami) oraz 10 spółek, w których jej udział był mniejszy niż 51 %. Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej HSW pełnią rolę wzajemnych dostawców materiałów i usług. Oprócz spółki dominującej, spółki o największym kapi­ tale zakładowym w ramach grupy to: HSW-Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. i HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. Udział sprzedaży realizowanej przez HSW na rzecz spółek grupy kapita­ łowej w całkowitej sprzedaży HSW wynosi 20–30 %.


26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/3

(17)

HSW została założona w 1937 r. i początkowo produ­ kowała armaty oraz stal szlachetną. W przeciwieństwie do swojej spółki zależnej HSW-Zakład Metalurgiczny nie jest ona producentem stali. W 1991 r. została przekształ­ cona w spółkę akcyjną. 76 % akcji znajduje się nadal w posiadaniu Skarbu Państwa, 9 % należy do pracow­ ników, a pozostałe do akcjonariuszy, zarówno prywat­ nych, jak i publicznych, przy czym żaden z nich nie posiada więcej niż 5 % akcji. Spółka produkuje maszyny budowlane, a także sprzęt wojskowy (armaty, haubice itd.).

(24)

Grupa kapitałowa HSW wykazała straty netto w wysokości 137,7 mln PLN (32,6 mln EUR) w 2002 r. oraz w wysokości 123,9 mln PLN (29,4 mln EUR) w 2003 r.

2.3. Restrukturyzacja

(25)

(18)

W 2005 r. HSW zatrudniała około 2 400 pracowników, podczas gdy w 2002 r. było ich jeszcze 3 173.

W celu pokonania tych trudności w 2002 r. beneficjent opracował plan restrukturyzacji obejmujący lata 2003–2007. Został on zmieniony w lutym 2006 r. („plan lutowy”). Komisja wydała decyzję z dnia 20 grudnia 2006 r. na podstawie tego planu. Plan restrukturyzacji został zaktualizowany w listopadzie 2007 r. („plan listopadowy”), w związku z czym Komisja podjęła decyzję o ponownym wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

(19)

Jedną ze spółek zależnych HSW jest spółka dystrybucyjna Dressta Sp. z o.o. (zwana dalej „Dresstą”). Od września 2006 r. jest ona w pełni kontrolowana przez HSW SA, przy czym wcześniej 51 % udziałów Dressty należało do Komatsu American International Company USA (zwanego dalej „KAIC”), przedsiębiorstwa konkurującego z HSW. W 1995 r. HSW przeniosła na rzecz Dressty na okres 12 lat licencje i aktywa związane ze sprzedażą produktów na rynkach zagranicznych.

2.3.1. Plan lutowy

(26)

2.2. Trudności przedsiębiorstwa

(20)

Trudności beneficjenta rozpoczęły się w 2002 r., gdy jego obroty spadły z 494,9 mln PLN (117,3 mln EUR) w 2000 r. do 352,6 mln PLN (83,5 mln EUR), czyli o 29 %. Eksport zmalał z 505 mln PLN (119,7 mln EUR) do 279 mln PLN (66,1 mln EUR). Spadek obrotów na rynkach zagranicznych był spowodowany przede wszystkim recesją oraz faktem, że Dressta, pod wpływem swojego największego udziałowca (oraz poważnego konkurenta HSW), znacząco zmniejszyła sprzedaż produktów HSW na rynku północnoamerykańskim.

Jednym z głównych środków pomocy zawartych w planie lutowym była zmiana struktury organizacyjnej beneficjenta. Główną ideą procesu restrukturyzacji HSW było oddzielenie części firmy bezpośrednio związanej z produkcją od aktywów objętych restrukturyzacją. W związku z tym Skarb Państwa, większościowy akcjo­ nariusz HSW, założył niezależną spółkę HSW-Trading Sp. z o.o. (zwaną dalej „HSW-Trading”). HSW-Trading otrzymała od Skarbu Państwa wkład kapitałowy w wysokości 40 mln PLN (9,48 mln EUR), co zostało zgłoszone przez władze polskie wśród środków pomocy przyznanych HSW (pozycja 16 w tabeli 2 poniżej).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L81 - 19 z 201026.3.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/05 (ex N 438/04, N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę na rzecz Stoczni Gdańsk (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5685) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.