Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 43/07 (ex N 64/07) i C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) udzielanej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola SA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1480) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 21

(43)

Dnia 23 listopada 2005 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego. W dniu 20 grudnia 2006 r. Komisja podjęła decyzję o zatwierdzeniu pomocy restrukturyzacyjnej na rzecz HSW na podstawie planu restrukturyzacji przedsiębior­ stwa z lutego 2006 r. Komisja w dniu 10 października 2007 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu formalnego postę­ powania wyjaśniającego, po zgłoszeniu planu listopado­ wego, który zakładał dodatkowe wsparcie na rzecz HSW. W swojej decyzji Komisja przewidziała możliwość cofnięcia decyzji z dnia 20 grudnia 2006 r., ponieważ została ona podjęta na podstawie nieprawidłowych infor­ macji.


Wątpliwości w tym względzie dotyczyły faktu, czy środki przewidziane w planie restrukturyzacji były wystarcza­ jące, aby przywrócić długoterminową rentowność benefi­ cjenta, jako że wydawał się on skupiać na obsłudze długu i pokrywaniu kosztów operacyjnych.

(44)

Ponadto Komisja podała w wątpliwość fakt zastosowania wystarczających środków wyrównawczych. Według władz polskich HSW planowała obniżenie zdolności produkcyjnych o 20 %, tymczasem plan przewidywał wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych z 27,7 % w 2002 r. do 66 % w 2007 r. Komisja miała wątpliwości co do wyniku netto tych działań.

3.1. Decyzja z dnia 23 listopada 2005 r. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego

(40)

(45)

W swojej decyzji z dnia 23 listopada 2005 r. Komisja uznała, że środki pomocy wynoszące 145,8 mln PLN zostały przyznane HSW przed przystąpieniem Polski do UE; środki pomocy wynoszące 27,9 mln EUR zostały przyznane po przystąpieniu bez zgody Komisji, a środki pomocy wynoszące 43,4 mln PLN nie zostały jeszcze przyznane i stąd stanowiły nową pomoc państwa.

Wątpliwości dotyczyły także tego, czy pomoc ograni­ czała się do niezbędnego minimum i czy wkład własny beneficjenta był znaczny, ponieważ Polska nie dokonała wyraźnego rozróżnienia tego, co uznaje za wkład własny w proces restrukturyzacji, od tego, co jest finansowane ze środków pochodzących z pomocy państwa.

(46)

(41)

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postę­ powania wyjaśniającego, kierując się dwiema przesłan­ kami.

(42)

Po pierwsze, Komisja miała wątpliwości, czy pomoc na restrukturyzację była zgodna ze wspólnym rynkiem.

Komisja miała również wątpliwości co do przestrzegania zasady „pierwszy i ostatni raz”. Spółka zależna HSW, HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych, otrzymała bowiem przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pomoc na restrukturyzację na lata 2003–2007, co do której należało wykazać, że nie przysporzyła ona korzyści spółce dominującej HSW. Ponadto do Polski skierowano wniosek o zapewnienie Komisji, że pomoc na restrukturyzację HSW, o ile by na nią zezwolono, nie przysporzy korzyści HSW-Zakładowi Zespołów Mecha­ nicznych.

L 81/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2010

(47)

Drugim powodem wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego były wątpliwości Komisji co do tego, czy rozdzielenie dotowanej specjalnej produkcji wojskowej (armaty) od cywilnej produkcji maszyn budowlanych jest wystarczające. Polska w pismach z dnia 7 czerwca 2005 r. i dnia 2 września 2005 r. zapewniła Komisję, że wykluczono subsydiowanie krzy­ żowe, a Komisja odnotowała, że stosunek pomocy prze­ znaczonej na produkcję wojskową do pomocy ogółem jest niewielki w porównaniu do stosunku produkcji wojskowej do produkcji ogółem. Komisja wniosła jednak o przesłanie bardziej szczegółowych wyjaśnień w sprawie prowadzenia oddzielnej rachunkowości.

(55)

Odnośnie do ponownego wszczęcia formalnego postępo­ wania wyjaśniającego Komisja otrzymała uwagi od 13 stron trzecich, w tym beneficjenta. We uwagach wyra­ żono przekonanie o powodzeniu procesu restrukturyzacji HSW (wierzyciele publiczni i prywatni, dostawcy HSW) i podkreślono znaczenie przedsiębiorstwa dla całego regionu (beneficjent i lokalne organy przyznające pomoc).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L81 - 19 z 201026.3.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/05 (ex N 438/04, N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę na rzecz Stoczni Gdańsk (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5685) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.