Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 43/07 (ex N 64/07) i C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) udzielanej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola SA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1480) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 21

5. UWAGI POLSKI 5.1. Uwagi dotyczące decyzji z dnia 23 listopada 2005 r.

(56)

3.2. Decyzja z dnia 10 października 2007 r. o ponownym wszczęciu postępowania wyjaśniają­ cego

(48)

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postę­ powania wyjaśniającego, kierując się czterema przesłan­ kami.

(49)

Po pierwsze, Komisja miała wątpliwości, czy plan listo­ padowy mógł przywrócić długoterminową rentowność HSW, jako że wydawało się, że przedsiębiorstwo potrze­ buje dodatkowych środków pieniężnych.


(50)

Po drugie, Komisja miała wątpliwości, czy pomoc ogra­ niczała się do minimum, ponieważ wykorzystanie nadwyżki pieniędzy uzyskanej w wyniku konwersji zadłużenia na akcje nie zostało wystarczająco uzasad­ nione przez polskie władze.

(51)

Po trzecie, Komisja miała wątpliwości, czy wysokość pomocy nie wzrosłaby w wyniku tej konwersji.

(57)

Po pierwsze, władze polskie skomentowały opinię Komisji, dotyczącą tego, które środki zostały przyznane przed przystąpieniem Polski do UE i które z nich stanowią pomoc niezgodną z prawem lub nową pomoc. Władze polskie stały na stanowisku, że pomoc przy­ znana na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przed­ siębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (zob. tabela 3) nie została przyznana przed dniem przy­ stąpienia do Unii Europejskiej, kwestionując pogląd Komisji wyrażony w decyzji o rozpoczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego. Władze polskie powtórzyły wcześniej przedłożone informacje, że momentem decy­ dującą dla przyznania pomocy państwa na mocy przy­ wołanej ustawy jest udzielenie zgody przez wierzycieli publicznych beneficjenta (tzw. przyrzeczenia administra­ cyjne), a nie decyzja restrukturyzacyjna wydana przez Prezesa ARP. Z uwagi na fakt, że wierzyciele publiczni HSW, których należności zostały poddane restruktury­ zacji, wydali swoją zgodę wobec HSW przed dniem przy­ stąpienia Polski do Unii Europejskiej, władze polskie twierdzą, że pomoc ta została przyznana przed dniem przystąpienia, a zatem nie podlega ocenie Komisji pod kątem jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

(52)

Po czwarte, poza wątpliwościami dotyczącymi zwięk­ szenia kwoty pomocy Komisja miała wątpliwości, czy efekt pomocy udzielonej na rzecz HSW nie uległ zmianie i czy w związku z tym nie doprowadzi do nieuzasadnio­ nego zakłócenia konkurencji. Innymi słowy, Komisja miała wątpliwości, czy środki wyrównawcze były wystar­ czające, ponieważ zgodnie z pkt 40 wytycznych z 2004 r. środki te powinny być proporcjonalne do zakłó­ cających skutków pomocy.

(53)

Komisja podjęła decyzję o ponownym wszczęciu postę­ powania wyjaśniającego, przewidując możliwość uchy­ lenia decyzji z dnia 20 grudnia 2006 r.

(58)

Po drugie, władze polskie wskazały dwie zmiany w stosunku do pomocy zgłoszonej pierwotnie, to znaczy w piśmie z dnia 8 października 2004 r. Pierwsza i najważniejsza zmiana polegała na częściowym wyco­ faniu planowanej pomocy państwa (o łącznej wysokości 43,5 mln PLN) i zastąpieniu jej dwoma środkami pomocy, co do których utrzymywano, że nie stanowią pomocy państwa. Druga zmiana miała charakter rzeczowy i polegała na doprecyzowaniu kwot pomocy trzech środków udzielonych na rzecz HSW przed przy­ stąpieniem Polski do UE. W tabelach 2–5 wykazano wszystkie środki pomocy, które zostały przyznane bądź mają zostać przyznane na rzecz HSW SA przez cały okres restrukturyzacji, zgodnie ze zmianami wynikają­ cymi z wyjaśnień władz polskich.

4. UWAGI STRON TRZECICH

(54)

Komisja nie otrzymała uwag od stron trzecich w odniesieniu do formalnego postępowania wyjaśniają­ cego wszczętego w dniu 23 listopada 2005 r.

Ponadto władze polskie stwierdziły, że odroczenia płat­ ności i płatności ratalne dotyczące zobowiązań publicz­ nych w wysokości 22,1 mln PLN (5,2 mln EUR) (pozycja 28 w tabeli 2) należy traktować jako środki pomocy de minimis. Metoda obliczania kwoty pomocy, którą posłu­ żyły się władze polskie, porównuje stopę procentową

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L81 - 19 z 201026.3.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/05 (ex N 438/04, N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę na rzecz Stoczni Gdańsk (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5685) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.