Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Protokół o sprostowaniu do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku(  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z 23.9.2003)

Data ogłoszenia:2010-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 8

Artykuł

Zamiast:

Powinno być:

Artykuł 22 akapit pierwszy zdanie drugie

Odwołanie musi zawierać nazwisko i adres zamieszkania skarżącego oraz charakter osoby podpisującej, wska­ zanie decyzji, od której wnosi się odwołanie, wskazanie stron przeciw­ nych, przedmiot sporu, wnioski i (…) (…), są uprawnione do przedłożenia Trybunałowi memoriałów lub uwag na piśmie. (…), przedłożyć Trybunałowi memo­ riały lub uwagi na piśmie. Trybunał może zarządzić przesłu­ chanie świadka lub biegłego przez organ sądowy w miejscu jego zamieszkania. Zarządzenie w tej sprawie wysyła się do wykonania (…) Orzeczenia zawierają uzasadnienie oraz nazwiska sędziów uczestniczą­ cych w obradach. Orzeczenia podpisują prezes i sekretarz. (…), bądź zalecić środki tymczasowe zgodnie z artykułem 243 Traktatu WE lub artykułem 158 Traktatu EWEA albo zawiesić postępowanie egzekucyjne zgodnie z akapitem czwartym artykułu 256 Traktatu WE lub akapitem trzecim artykułu 164 Traktatu EWEA. Orzeczenie prezesa lub sędziego, który go zastępuje, jest tymczasowe i w żadnym wypadku nie przesądza decyzji Trybunału co do istoty sprawy. Wniosek interwencyjny ogranicza się do poparcia wniosków jednej ze stron. W sprawach oraz na warunkach określonych w regulaminie procedu­ ralnym Państwa Członkowskie, insty­ tucje Wspólnot i inne osoby fizyczne lub prawne mogą wnieść przeciw wyrokowi powództwo przeciwegze­ kucyjne, jeżeli (…) Wniosek o rewizję wyroku można wnieść do Trybunału jedynie w związku z ujawnieniem okolicz­ ności faktycznej, mogącej mieć decy­ dujące znaczenie, nieznanej w chwili wydania wyroku ani Trybunałowi, ani stronie żądającej rewizji. Postępowanie rewizyjne wszczyna się na mocy orzeczenia Trybunału, wyraźnie stwierdzającego istnienie nowej okoliczności faktycznej uzasadniającej rewizję i - tym samym - stwierdzającego dopuszczalność wniosku w tej sprawie.


Odwołanie musi zawierać nazwisko i adres zamieszkania skarżącego oraz charakter, w jakim występuje osoba podpisująca, wskazanie decyzji, od której wnosi się odwołanie, wskazanie stron przeciwnych, przedmiot sporu, żądania i (…) (…), są uprawnione do przedłożenia Trybunałowi pism procesowych lub uwag na piśmie. (…), przedłożyć Trybunałowi pisma procesowe lub uwagi na piśmie. Trybunał może postanowić o przesłuchaniu świadka lub biegłego przez organ sądowy w miejscu jego zamieszkania. Postanowienie w tej sprawie wysyła się do wykonania (…) Wyroki zawierają uzasadnienie oraz nazwiska sędziów uczestniczących w obradach. Wyroki podpisują prezes i sekretarz. (…), o zastosowanie środków tymcza­ sowych zgodnie z artykułem 243 Traktatu WE lub artykułem 158 Trak­ tatu EWEA albo o zawieszenie postę­ powania egzekucyjnego zgodnie z akapitem czwartym artykułu 256 Traktatu WE lub akapitem trzecim artykułu 164 Traktatu EWEA. Postanowienie prezesa lub sędziego, który go zastępuje, jest tymczasowe i w żadnym wypadku nie przesądza orzeczenia Trybunału co do istoty sprawy. Wniosek interwencyjny ogranicza się do poparcia żądań jednej ze stron. W sprawach oraz na warunkach okre­ ślonych w regulaminie proceduralnym Państwa Członkowskie, instytucje Wspólnot i inne osoby fizyczne lub prawne mogą wnieść przeciw wyro­ kowi powództwo osoby trzeciej prze­ ciwko prawomocnemu orzeczeniu, jeżeli (…) Wniosek o wznowienie postępowania można wnieść do Trybunału jedynie w związku z ujawnieniem okoliczności faktycznej, mogącej mieć decydujące znaczenie, nieznanej w chwili wydania wyroku ani Trybunałowi, ani stronie żądającej wznowienia. Wznowione postępowanie wszczyna się na mocy wyroku Trybunału, wyraźnie stwierdzającego istnienie nowej okoliczności faktycznej uzasad­ niającej wznowienie i - tym samym stwierdzającego dopuszczalność wniosku w tej sprawie.

Artykuł 23 akapit drugi

Artykuł 23 akapit trzeci Artykuł 29 akapit pierwszy

Artykuł 29 akapit drugi zdanie pierwsze Artykuł 36

Artykuł 37 zdanie pierwsze Artykuł 39 akapit pierwszy

Artykuł 39 akapit trzeci

Artykuł 40 akapit czwarty

Artykuł 42

Artykuł 44 akapit pierwszy

Artykuł 44 akapit drugi

27.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L82 - 11 z 201027.3.2010

    Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 214 z 9.8.2008)

  • Dz. U. L82 - 1 z 201027.3.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 266/2010 z dnia 26 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.