Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 278/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty oraz rozporządzenie (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych

Data ogłoszenia:2010-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 15

Strona 1 z 4
1.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 278/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty oraz rozporządzenie (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


Okazuje się, że wymagane adnotacje sporządzane w różnych wersjach językowych i różnym charakterem pisma mogą być trudne do odczytania lub do zrozu­ mienia przez zainteresowane organy. Należy zatem upro­ ścić procedury poprzez zastąpienie odręcznych adnotacji w egzemplarzach kontrolnych T5 jednolitymi kodami. Przedmiotowe kontrole bezpośrednie i kontrole podmiany powinny być przeprowadzane zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem, co oznacza, że jednym z elementów, które należy uwzględnić, jest reputacja zawodowa eksportera. Informacje wymagane na mocy rozporządzeń (WE) nr 1276/2008 i (WE) nr 612/2009 w egzemplarzu kontrolnym T5 służą między innymi powiadamianiu urzędu celnego wyprowadzenia lub urzędu celnego otrzymującego egzemplarz kontrolny T5 o podjętych środkach kontrolnych. Okazuje się, że w przypadkach gdy egzemplarz kontrolny T5 został nieprawidłowo wypełniony, utrudniało to dokonywaną przez urząd celny procedurę typowania środków kontro­ lnych w oparciu o analizę ryzyka. Ponieważ prawidłowo wypełniony egzemplarz kontrolny T5 jest wskaźnikiem profesjonalizmu eksportera oraz przestrzegania przez niego obowiązujących przepisów, uznaje się za właściwe, by niedociągnięcia w egzemplarzu kontrolnym T5 były zgłaszane organom odpowiedzialnym za dokonywanie zmian w profilu ryzyka eksportera w państwie człon­ kowskim, w którym egzemplarz kontrolny T5 został wydany. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 i (WE) nr 612/2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 lit. c) i art. 194 lit. a) w związku z art. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008 (2) urząd celny musi odnotowywać infor­ macje dotyczące kontroli bezpośrednich, wyłączenia z kontroli bezpośrednich, kontroli zamknięć lub kontroli podmiany w egzemplarzach kontrolnych T5 lub równo­ ważnych dokumentach, jak określono w załącznikach IIIVII do tego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 51 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refun­ dacji (3) stanowi, że w odniesieniu do niektórych towarów wymienionych w załączniku IV do tego rozpo­ rządzenia należy przeprowadzić analizę w celu stwier­ dzenia, czy produkty te kwalifikują się do refundacji. Przeprowadzenie takiej analizy powinien odnotować urząd celny wywozu.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Zgodnie z art. 5 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (4) urząd celny musi wzrokowo sprawdzić zgodność produktów ze zgłoszeniami wywozowymi i odnotować tę kontrolę w polu D egzemplarza kontro­ lnego T5 lub równoważnego dokumentu za pomocą jednego z zapisów wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 48 z 20101.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/1/WE przyznającą odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1987)

 • Dz. U. L86 - 29 z 20101.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/26/UE z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (1)

 • Dz. U. L86 - 27 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 282/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L86 - 24 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 281/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L86 - 22 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 280/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L86 - 20 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 279/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L86 - 13 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 277/2010 z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i rozpłodowego innego niż indyki rzeźne, dla drobiu nieśnego oraz dla świń innych niż maciory (posiadacz zezwolenia Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L86 - 7 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne) (1)

 • Dz. U. L86 - 1 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.