Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 3

L 90/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2010

(6)

Takie podejście nie powinno jednak stanowić przeszkody dla portów lotniczych w zakresie wprowadzania i użytkowania urządzeń we wcześniejszych terminach, pod warunkiem że urządzenia te spełniają normy okre­ ślone w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję. W ten sposób porty lotnicze mogłyby usprawnić prze­ wożenie płynów, aerozoli i żeli przez odlatujących pasa­ żerów dzięki wyposażeniu, przykładowo, jednego stano­ wiska kontroli bezpieczeństwa w urządzenia do wykry­ wania płynnych materiałów wybuchowych. Niektóre porty lotnicze mogą ponadto podjąć decyzję o wcześniejszej instalacji bardziej zaawansowanych urzą­ dzeń. Uwzględniając potrzebę zachowania elastyczności w zakresie stosowania środków ochrony w portach lotni­ czych, podstawowe zasady ochrony lotnictwa cywilnego pozostają całkowicie neutralne technologicznie. Państwa członkowskie i porty lotnicze mogą dokonać wyboru technologii, które mają zostać wprowadzone i stosowane w portach lotniczych w najbardziej skuteczny i sprawny sposób, spośród możliwych rozwiązań przedstawionych w rozporządzeniu (WE) nr 272/2009 zmienionym niniejszym rozporządzeniem. Użytkowanie urządzeń kontroli mających zdolność do wykrywania płynnych materiałów wybuchowych nakłada na porty lotnicze lub inne podmioty odpowiedzialne za ochronę lotnictwa wymóg zakupu i wprowadzenia urzą­ dzeń o udokumentowanej zgodności z normami tech­ nicznym przyjętymi na mocy art. 4 ust. 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 300/2008. Państwa członkowskie powinny zapewnić spełnienie wszystkich wymogów prawnych umożliwiających terminowe wprowadzenie tych urządzeń, aby dotrzymać terminów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. W okresie przejściowym należy precyzyjnie informować pasażerów, które porty lotnicze UE stosują kontrole bezpieczeństwa płynów. Porty lotnicze i przewoźnicy lotniczy powinny ze sobą współpracować w zakresie zagwarantowania sytuacji, w której konfiskaty płynów, aerozoli i żeli byłyby ostatecznością. Środki ogólne, które przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 272/2009, należy zmienić w celu wprowadzenia przepisów umożliwiających użycie, w stosownych przy­ padkach, wykrywaczy metali do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz zezwolenia


na stopniowe wprowadzenie środków dotyczących płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do stref zastrzeżo­ nych lotniska lub na pokład statków powietrznych w ograniczonym okresie, aby uniknąć obniżenia norm ochrony.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 272/2009. Rozwój sytuacji w zakresie technologii lub przepisów zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie międzyna­ rodowym może mieć wpływ na terminy określone w niniejszym rozporządzeniu. W stosownych przypad­ kach Komisja może przedstawić wnioski dotyczące zmian, uwzględniając w szczególności sprawność urzą­ dzeń oraz ułatwienia ruchu pasażerów. Rozporządzenie (WE) nr 300/2008 stosuje się w pełni od daty określonej w przepisach wykonawczych przyję­ tych zgodnie z procedurami określonymi w art. 4 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, lecz nie później niż z dniem 29 kwietnia 2010 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem obowiązywać od dnia 29 kwietnia 2010 r. wraz z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008 oraz jego aktami uzupełniającymi i wykonawczymi. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Lotnictwa Cywilnego usta­ nowionego na mocy art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 300/2008,

(12)

(7)

(13)

(8)

(14)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(9)

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 272/2009 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 27 z 201010.4.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczącej zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (  Dz.U. L 161 z 24.6.2009)

 • Dz. U. L90 - 15 z 201010.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 34/07 (ex N 93/06) w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10376) (1)

 • Dz. U. L90 - 8 z 201010.4.2010

  Decyzja Rady 2010/212/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej na konferencję przeglądową 2010 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

 • Dz. U. L90 - 6 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 299/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L90 - 4 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 298/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.