Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 298/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych (1)

Data ogłoszenia:2010-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 4

L 90/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 298/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

Dyrektywa 98/8/WE, zmieniona dyrektywą 2009/107/WE (3), przedłuża program przeglądu do dnia 14 maja 2014 r. Z uwagi na spójność należy dostosować okres obowią­ zywania odstępstw przewidzianych w art. 5 i 6 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1451/2007 do czasu realizacji programu przeglądu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1451/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobój­ czych,


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

W załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) określono wyczerpujący wykaz substancji czynnych będących w obrocie, które mają podlegać ocenie w ramach programu pracy mającego na celu systematyczną ocenę substancji czynnych będących w obrocie, zwanego dalej „programem przeglądu”, i zakazano wprowadzania na rynek produktów biobój­ czych zawierających substancje czynne, których nie wymieniono w tym załączniku lub w załącznikach I lub IA do dyrektywy 98/8/WE.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1451/2007 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Uwzględniając otrzymane uwagi, Komisja może przy­ znać odstępstwo od art. 4 ust. 1, zezwalając na wprowa­ dzanie danej substancji do obrotu we wnioskującym państwie członkowskim najpóźniej do terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 98/8/WE, pod warunkiem że zainteresowane państwa członkowskie: a) zapewnią, że dalsze stosowanie substancji będzie możliwe jedynie, gdy zawierające ją produkty zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z ich podstawowym zastosowaniem; b) dojdą do wniosku, że – uwzględniając wszelkie dostępne informacje – należy uznać, że dalsze stosowanie nie będzie miało niepożądanych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska; c) przy udzielaniu zatwierdzenia nałożą obowiązek stoso­ wania wszelkich stosownych środków ograniczających ryzyko;

(3) Dz.U. L 262 z 6.10.2009, s. 40.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 upoważnia Komisję do przyznawania odstępstw od tego zakazu, w przypadkach gdy państwo członkowskie uważa daną substancję czynną za istotną ze względu na ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę dziedzictwa kulturo­ wego lub mającą zasadnicze znaczenie dla funkcjono­ wania społeczeństwa, w świetle braku odpowiednich, z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia, rozwiązań zastępczych lub substytutów możliwych do przyjęcia z punktu widzenia ochrony środowiska lub zdrowia, oraz przewiduje, że państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu substancji czynnych składających się wyłącznie z żywności lub pasz przeznaczonych do stosowania jako środki przycią­ gające lub odstraszające w produktach typu 19.

(3)

Wymienione odstępstwa można obecnie stosować najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r., bowiem realizacja programu przeglądu była początkowo zaplanowana do tego terminu.

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

10.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/5

d) zagwarantują, że zatwierdzone w ten sposób produkty biobójcze, pozostające w obrocie po dniu 1 września 2006 r., zostaną opatrzone nowymi etykietami w celu uwzględnienia warunków stosowania określonych przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym ustępem; oraz e) w stosownych przypadkach dbają o to, aby podmioty, które uzyskały pozwolenia, lub zainteresowane państwa członkowskie poszukiwały rozwiązań zastępczych lub opracowały dokumentację w celu przedłożenia jej zgodnie z procedurą określoną w art. 11 dyrektywy 98/8/WE, najpóźniej na dwa lata przed terminem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrek­ tywy 98/8/WE.”;

2) w art. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 państwa członkow­ skie mogą zezwolić, najpóźniej do terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 98/8/WE, na wprowadzanie do obrotu danej substancji czynnej składa­ jącej się wyłącznie z żywności lub pasz przeznaczonych do stosowania jako środki przyciągające lub odstraszające w produktach typu 19.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 90 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 27 z 201010.4.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczącej zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (  Dz.U. L 161 z 24.6.2009)

 • Dz. U. L90 - 15 z 201010.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 34/07 (ex N 93/06) w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10376) (1)

 • Dz. U. L90 - 8 z 201010.4.2010

  Decyzja Rady 2010/212/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej na konferencję przeglądową 2010 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

 • Dz. U. L90 - 6 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 299/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L90 - 1 z 201010.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.