Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 2

(1) Dz.U. L 176 z 4.7.1991, s. 7.

13.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/13

10. W art. 80 § 1 wyrażenie „traktatem UE, traktatem WE i traktatem EWEA, statutem Trybunału” zastępuje się wyra­ żeniem „traktatami, statutem”. 11. W art. 83 § 1 akapit pierwszy wyrażenie „art. 242 traktatu WE oraz art. 157 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 278 TFUE i 157 TEWEA”. 12. W art. 83 § 1 akapit drugi wyrażenie „w art. 243 traktatu WE oraz art. 158 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „w art. 279 TFUE”. 13. W art. 89 akapit pierwszy wyrażenie „art. 244 i 256 trak­ tatu WE oraz art. 159 i 164 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 280 i 299 TFUE oraz art. 164 TEWEA”. 14. W art. 104 § 1 wyrażenie „przepisy prawa wspólnotowego i krajowego” zastępuje się wyrażeniem „przepisy prawa Unii i prawa krajowego”. 15. W art. 104b § 1 akapit pierwszy wyrażenie „dziedzin obję­ tych tytułem VI traktatu o Unii lub tytułem IV części trze­ ciej traktatu WE” zastępuje się wyrażeniem „dziedzin obję­ tych tytułem V części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. 16. W art. 107 § 1 akapit pierwszy wyrażenie „w art. 300 traktatu WE” zastępuje się wyrażeniem „w art. 218 TFUE”. 17. W art. 107 § 2 wyrażenie „traktatu WE” zastępuje się wyrazem „traktatów”. 18. Uchyla się rozdział dwunasty tytułu trzeciego (art. 109a). 19. W tytule rozdziału trzynastego „Rozstrzyganie sporów określonych w art. 35 traktatu UE” dodaje się wyrażenie „w jego wersji obowiązującej przed wejściem w życie trak­ tatu z Lizbony”. 20. W art. 109b § 1 akapit pierwszy wyrażenie „w art. 35 ust. 7 traktatu UE” zastępuje się wyrażeniem „w art. 35 ust. 7 traktatu UE, w wersji tego traktatu obowiązującej przed wejściem w życie traktatu z Lizbony, utrzymanym w mocy na podstawie załączonego do traktatów protokołu nr 36”.


21. W art. 109b § 1 akapit drugi wyrażenie „w art. 35 ust. 7 traktatu UE” zastępuje się wyrażeniem „w art. 35 ust. 7 traktatu UE, w wersji tego traktatu obowiązującej przed wejściem w życie traktatu z Lizbony, utrzymanym w mocy na podstawie załączonego do traktatów protokołu nr 36”. 22. W art. 123c wyrażenie „art. 225 ust. 2 lub 3 traktatu WE lub art. 140a ust. 2 lub 3 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 256 ust. 2 lub 3 TFUE”. 23. W art. 123d akapity pierwszy i piąty wyrażenie „art. 225 ust. 3 traktatu WE lub art. 140a ust. 3 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 256 ust. 3 TFUE”. 24. W art. 123d akapit czwarty wyrażenie „art. 225 ust. 2 traktatu WE lub art. 140a ust. 2 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 256 ust. 2 TFUE”. 25. W art. 123e akapit pierwszy wyrażenie „art. 225 ust. 3 traktatu WE lub art. 140a ust. 3 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 256 ust. 3 TFUE”. 26. W art. 123e akapit piąty wyrażenie „art. 225 ust. 2 traktatu WE lub art. 140a ust. 2 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 256 ust. 2 TFUE”. 27. W art. 123f § 1 akapit pierwszy wyrażenie „ustawodaw­ stwa wspólnotowego” zastępuje się wyrażeniem „ustawo­ dawstwa Unii”. 28. W art. 123g akapit pierwszy wyrażenie „ustawodawstwa wspólnotowego” zastępuje się wyrażeniem „ustawodawstwa Unii”. 29. W art. 125 wyrażenie „art. 223 traktatu WE i art. 139 traktatu EWEA” zastępuje się wyrażeniem „art. 253 TFUE”. Artykuł 2 Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe sporządzone w językach określonych w art. 29 § 1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie w dniu ich opub­ likowania. Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 marca 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L92 - 1 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.