Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 1 POZ 9 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie programu pomocy państwa C 38/09 (ex NN 58/09), który Hiszpania zamierza wdrożyć na rzecz Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4925) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 1 POZ 9 - Strona 13

Strona 13 z 15

Wybór, czy i jak łączyć różne źródła finansowania, pozostawiono państwom członkowskim. Jednakże ta część dochodów RTVE, która dotychczas pochodziła z działalności komercyjnej, nie zostanie po prostu zastąpiona funduszami z ogólnego budżetu Hisz­ panii, zgodnie z art. 33 ustawy 17/2006. Będzie temu również towarzyszyć wprowadzenie lub zmiana niektó­ rych podatków, których konkretnym celem będzie gene­ rowanie koniecznych dochodów.

(65)

(62)

Ustanowione powiązanie między finansowaniem i dochodami z nowych podatków wskazuje, że dochody z tych podatków mają być przeznaczone na finanso­ wanie pomocy dla RTVE i mają bezpośredni wpływ na kwotę pomocy. W przypadku gdy opłata przeznaczona na finansowanie pomocy jest sprzeczna z innymi zapi­ sami Traktatu, Komisja nie może uznać programu pomocy, którego opłata ta jest częścią, za zgodny z rynkiem wewnętrznym. W konsekwencji metoda finan­ sowania jednego środka pomocy może spowodować, że cały program pomocy będzie niezgodny z rynkiem wewnętrznym. Dlatego też, jak wskazano w motywach 21, 22 i 23 powyżej, należy zbadać, czy nowy system finansowania ustanawia nierozerwalny związek pomiędzy pomocą a przeznaczeniem podatków oraz czy


(66)

(27) Zob.ust. 31 komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji z 2001 r.

(28) Wyrok z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-333/07, Regie Networks, pkt 99.

L 1/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2011

prowadzone obecnie w odniesieniu do podatku nałożo­ nego na łączność elektroniczną pod kątem domniema­ nego naruszenia art. 12 dyrektywy o zezwoleniach 2002/20/WE nie narusza niniejszej decyzji.

Proporcjonalność środka pomocy

(67)

Jeżeli chodzi o proporcjonalność rekompensaty, tak aby pokrywała ona kwotę nie większą niż koszty netto zwią­ zane z wypełnianiem obowiązków z tytułu świadczenia usług publicznych przez RTVE, w nowej ustawie przewi­ dziano, że wszelkie dochody RTVE powyżej wspomnia­ nych kosztów netto powiększone o dodatkową rezerwę w wysokości 10 % zostaną zwrócone do ogólnego budżetu państwa. 10 % nadwyżka może zostać zatrzy­ mana w funduszu rezerwowym w celu pokrycia ewen­ tualnego niedoboru rekompensaty z lat poprzednich lub kosztów nadzwyczajnych przez okres do 4 lat. Taki mechanizm unikania nienależnej nadmiernej rekompen­ saty jest zgodny z praktyką Komisji (29).

usług publicznych. Nie uwzględnia się w niej bowiem rozróżnienia między działaniami komercyjnymi i publicznymi, ani obniżenia kosztów wynikających ze zniesienia reklam, gdyż programy nie muszą już przy­ ciągać wielu widzów i mogą być produkowane taniej. Ponadto pełna rekompensata z tytułu utraty dochodów z reklam ma być obliczona na podstawie danych z lat poprzednich, podczas gdy kryzys gospodarczy mógł doprowadził do niższych przychodów z działalności komercyjnej w 2010 r. i w konsekwencji do niższych przychodów całkowitych RTVE. Nie byłoby rzeczą spra­ wiedliwą, gdyby wraz ze zniesieniem podwójnego finan­ sowania RTVE miało uzyskać gwarantowany dochód, niezależny od zmiennego dochodu komercyjnego. Zain­ teresowane strony wyraziły również obawy dotyczące kontroli budżetowej.

(71)

(68)

Aby zapewnić proporcjonalność pomocy, państwa człon­ kowskie muszą również wprowadzić odpowiedni mecha­ nizm zapewniający regularną i skuteczną kontrolę wyko­ rzystania funduszy publicznych na misję publiczną (30) oraz gwarantujący, że coroczne finansowanie z budżetu państwa jest ograniczone do kosztów netto zadań wyni­ kających z obowiązku świadczenia usługi publicznej (31). Hiszpania utrzymuje system zewnętrznej kontroli wpro­ wadzony na mocy ustawy 17/2006, który opisano powyżej i który został zatwierdzony przez Komisję w decyzji E 8/2005 oraz który umożliwia ustalenie kosztów netto usług w zakresie radiofonii i telewizji publicznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 1 POZ 9 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L1 - 5 z 20114.1.2011

    Dyrektywa Komisji 2011/1/UE z dnia 3 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 6-benzyloadeniny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/941/WE (1)

  • Dz. U. L1 - 3 z 20114.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L1 - 1 z 20114.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.