Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 1 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie programu pomocy państwa C 38/09 (ex NN 58/09), który Hiszpania zamierza wdrożyć na rzecz Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4925) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 1 POZ 9

Strona 1 z 15
4.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/9

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie programu pomocy państwa C 38/09 (ex NN 58/09), który Hiszpania zamierza wdrożyć na rzecz Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4925)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/1/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając Protokół nr 29 w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich stanowiący załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej przywołanymi postanowieniami (2) oraz uwzględniając te uwagi,


(4)

Pismem z dnia 2 grudnia 2009 r. Komisja poinformo­ wała Hiszpanię, że podjęła decyzję o wszczęciu postępo­ wania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do tego środka. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawiania uwag dotyczących przedmiotowego środka pomocy.

(3)

Na decyzję o wszczęciu postępowania Hiszpania odpo­ wiedziała pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron. Przekazała je Hiszpanii, aby mogła się do nich odnieść; uwagi Hisz­ panii otrzymano w piśmie z dnia 23 marca 2010 r.

a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1)

Komisja zadała dodatkowe pytania w pismach z dnia 19 lutego i 19 maja 2010 r., na które władze Hiszpanii odpowiedziały pismami z dnia 22 marca i 31 maja 2010 r.

W dniu 22 czerwca 2009 r. Komisja otrzymała skargę, w której zwraca się uwagę na planowaną przez hisz­ pański rząd zmianę systemu finansowania krajowego nadawcy radiowo-telewizyjnego Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). Dnia 5 sierpnia 2009 r. Komisja zwróciła się do Hiszpanii o przedstawienie infor­ macji dotyczących tej zmiany, w szczególności relacji między nowymi podatkami a finansowaniem RTVE. Dnia 1 września 2009 r. weszła w życie nowa ustawa 8/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie finanso­ wania Corporación de Radio y Televisión Española (3), zmieniająca ustawę 17/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie państwowej radiofonii i telewizji (4). W dniach 21 września, 22 i 26 października 2009 r. Hiszpania przekazała Komisji informacje na temat przedmiotowego programu pomocy.

(5)

Dnia 18 marca 2010 r. poprzez wezwanie do usunięcia uchybienia zgodnie z art. 258 TFUE Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na fakt, że podatek nałożony na łączność elektroniczną był sprzeczny z art. 12 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy o zezwoleniach) (6), w którym określone są dokładne zasady dotyczące opłat administracyjnych, jakie państwo członkowskie może nałożyć na przedsiębior­ stwa świadczące usługi telekomunikacyjne lub udostęp­ niające sieć telekomunikacyjną. Postępowanie w sprawie pomocy państwa odbywa się bez uszczerbku dla postę­ powania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

(1) Dz.U. C 115 z 9.5.2008, s. 312. (2) Dz.U. C 8 z 14.1.2010, s. 31. (3) Boletín Oficial del Estado – BOE (hiszpański Dziennik Urzędowy) 210 z 31.8.2009, s. 74003. (4) BOE 134 z 6.6.2006, s. 21207.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 1 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L1 - 5 z 20114.1.2011

    Dyrektywa Komisji 2011/1/UE z dnia 3 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 6-benzyloadeniny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/941/WE (1)

  • Dz. U. L1 - 3 z 20114.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L1 - 1 z 20114.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.