Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 31

Strona 1 z 3
15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/31

DECYZJE

DECYZJA RADY 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do decyzji 2010/656/WPZiB należy dodać inne osoby,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Osoby wskazane w załączniku do niniejszej decyzji zostają umieszczone w wykazie zawartym w załączniku II do decyzji 2010/656/WPZiB. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

W dniu 29 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (1). W dniu 22 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/801/WPZiB (2) zmieniającą decyzję 2010/656/WPZiB w celu wprowadzenia zakazu wyda­ wania wiz wobec osób, które utrudniają proces poko­ jowy i pojednanie narodowe, a zwłaszcza które zagrażają prawidłowemu przebiegowi wyborów. Zważywszy na powagę sytuacji panującej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, do wykazu osób objętych

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2011 r. W imieniu Rady

J. MARTONYI

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 285 z 30.10.2010, s. 28. (2) Dz.U. L 341 z 23.12.2010, s. 45.

L 11/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

ZAŁĄCZNIK Osoby, o których mowa w art. 1

Nazwisko (i ewent. pseudonimy) Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

1.

Yanon Yapo

Uzurpujący stanowisko strażnika pieczęci, ministra sprawiedliwości i praw człowieka. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra obrony i służby obywatelskiej. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Noël Uzurpujący stanowisko ministra gospodarki i finansów. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra górnictwa i energii. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpująca stanowisko ministra zdrowia i walki z AIDS. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra budownictwa i urbanistyki. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra rolnictwa. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra ds. zaopatrzenia i melioracji. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra transportu. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpująca stanowisko ministra edukacji narodowej. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpująca stanowisko ministra ds. kształcenia technicznego. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpujący stanowisko ministra środowiska, zasobów wodnych i leśnictwa. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. Uzurpująca stanowisko ministra służby cywilnej. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

2.

Dogou Alain

3.

Emile Guiriéoulou

4.

Charles Désiré Laurent Dallo

5.

Augustin Kouadio Komoé

6.

Christine Adjobi Nebout

7.

Yapo Atsé Benjamin

8.

Coulibaly Issa Malick

9.

Ahoua Don Mello

10.

N'Goua Abi Blaise

11.

Anne Jacqueline Lohouès Oble Angèle Gnonsoa

12.

13.

Koffi Koffi Lazare

14.

Elisabeth Badjo Djékouri (nazwisko męża: Dagbo Jeannie) Charles Blé Goudé

15.

Uzurpujący stanowisko ministra ds. młodzieży, szkolenia zawodowego i zatrudnienia; przewodniczący Panafrykańskiego Kongresu Młodzieży i Patriotów (COJEP). Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo. P.m.: od 2005 roku podlega sankcjom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uzurpujący stanowisko ministra przemysłu i rozwoju sektora prywat­ nego. Członek nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.