Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 9

Strona 9 z 10

63.

Moussa Touré Zéguen

64.

Bro Grébé z domu Yobou

Geneviève

Urodzona 13 marca 1953 r. w miejscowości Grand Alepé; nr paszportu: PD-AE/072ER06 (data ważności: 6 juin 2012 r.)

65.

Lorougnon Souhonon Marie Odette z domu Gnabri

66.

Felix Nanihio

67.

Stéphane Kipré

68.

Lahoua Souanga (alias César Etou)

69.

Jean Baptiste Akrou

L 11/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011


Nazwisko (i ewentualnie pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

70.

Generał Mangou

broni

Philippe

Szef sztabu: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania; odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej; wojskowy odmawiający uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Zastępca naczelnego dowódcy żandarmerii: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania; odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej; wojskowy odmawiający uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Urodzony 1 stycznia 1943 r. w miejscowości Gagnoa; nr paszportu: 08AB47683 (data ważności: 26 stycznia 2015 r.); PD-AE/062FR06 (data ważności: 1 czerwca 2011 r.); 97LB96734 Urodzony 7 czerwca 1962 r. w miejscowości Man; nr paszportu: 08AA57836 (data ważności: 1 kwietnia 2014 r.) Przewodniczący Rady Administracyjnej Société Ivoirienne de Raffinage (SIR): osoba odmawia­ jąca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta; uczestniczy w finansowaniu nielegalnej administracji Laurenta Gbagbo.

71.

Generał Affro (żandarmeria)

72.

Ottro Laurent Zirignon

73.

Kassoum Fadika

Dyrektor PETROCI: osoba odmawiająca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta; uczestniczy w finansowaniu nielegalnej administracji Laurenta Gbagbo. Dyrektor generalny ds. skarbu: osoba odma­ wiająca uznania zwierzchnictwa demokra­ tycznie wybranego prezydenta; uczestniczy w finansowaniu nielegalnej administracji Laurenta Gbagbo.

74.

Djédjé Simone

Mama

Ohoua

Urodzona 1 stycznia 1957 r. w miejscowości Zialegrehoa lub Gagnoa; nr paszportu: 08AA23624 (data ważności: 22 października 2013 r.); PD-AE/006FR05 Urodzony 22 listopada 1948 r. w miejscowości Gbonne; nr paszportu: PD-AE/047FP03 (data ważności: 26 marca 2011 r.)

75.

Kessé Feh Lambert

Dyrektor generalny ds. podatków: osoba odmawiająca uznania zwierzchnictwa demo­ kratycznie wybranego prezydenta; uczestniczy w finansowaniu nielegalnej administracji Laurenta Gbagbo. Doradca specjalny Laurenta Gbagbo ds. gospodarczych: osoba odmawiająca uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta. Członek ruchu młodych patriotów: utrud­ nianie procesu pokojowego i pojednania poprzez publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy.

76.

Aubert Zohoré

77.

Thierry Legré

78.

Generał broni Edouard Tiapé

Kassaraté

Naczelny dowódca żandarmerii: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania; odpowie­ dzialny za poważne naruszenia praw czło­ wieka i międzynarodowego prawa humanitar­ nego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej; wojskowy odmawiający uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta. Rzecznik sił bezpieczeństwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej: utrudnianie procesu pokojowego i pojednania; publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy. Wojskowy odmawiający uznania zwierz­ chnictwa demokratycznie wybranego prezy­ denta.

79.

Starszy pułkownik Gohourou Hilaire

Babri

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/47

Nazwisko (i ewentualnie pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

80.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 36 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.