Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 54

Strona 1 z 2
L 11/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27) (2011/21/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

do przyjęcia euro, a derogacja przyznana jej na podstawie art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (5) zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.


(6)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2008/24 z dnia 12 grudnia 2008 r. okre­ ślająca środki niezbędne dla opłacenia kapitału Europej­ skiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (1) ustaliła, w jaki sposób i do jakiego poziomu krajowe banki centralne (KBC) państw człon­ kowskich, których walutą jest euro, były zobowiązane do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na dzień 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z decyzją EBC/2010/34 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Euro­ pejskiego Banku Centralnego (6) Eesti Pank jest zobowią­ zany do opłacenia pozostałej części swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r., z uwzględnieniem podwyższenia kapitału EBC z dniem 29 grudnia 2010 r. oraz formy, w jakiej kapitał ten ma zostać opłacony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakres i forma subskrybowanego i opłaconego kapitału 1. Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji EBC/2008/23 oraz podwyższenie kapitału EBC na mocy art. 1 decyzji EBC/2010/26, poszczególnym KBC przysługuje całkowity subskrybowany kapitał w kwocie wskazanej w poniższej tabeli obok nazwy danego KBC:

(2)

Zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2010/26 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (2) z dniem 29 grudnia 2010 r. kapitał EBC został podwyższony o 5 miliardów EUR, z kwoty 5 760 652 402,58 EUR do kwoty 10 760 652 402,58 EUR.

(3)

Decyzja EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. doty­ cząca procentowego udziału krajowych banków central­ nych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (3) określa klucz subskrypcji kapitału EBC zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu ESBC oraz ustanawia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r., wagi w kluczu kapitałowym przypisane poszczególnym KBC (zwane dalej „wagami klucza kapitałowego”).

KBC

EUR

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland Bank of Greece Banco de España Banque de France Banca d’Italia Central Bank of Cyprus

261 010 384,68 2 037 777 027,43 119 518 566,24 211 436 059,06 893 564 575,51 1 530 293 899,48 1 344 715 688,14 14 731 333,14 18 798 859,75

(4)

Zgodnie z art. 28 ust. 3 Statutu ESBC Rada Prezesów, stanowiąc większością kwalifikowaną przewidzianą w artykule 10 ust. 3 Statutu ESBC, określa wymaganą wysokość i sposób opłacenia kapitału.

(5)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2010/416/WE z dnia 13 lipca 2010 r., zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (4) Estonia spełnia warunki konieczne

Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 69. Zob. s. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 66. Dz.U. L 196 z 28.7.2010, s. 24.

Banque centrale du Luxembourg

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Repub­ liki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz korekt w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33). (6) Zob. s. 58 niniejszego Dziennika Urzędowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 58 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.