Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 58 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 58 - Strona 4

Strona 4 z 4

1, wówczas w dniu 6 stycznia 2011 r. przekazuje kwotę gotówki w jenach japoń­ skich odpowiadającą temu niedoborowi, na należący do EBC rachunek wskazany przez EBC. Taka kwota gotówki w jenach japońskich nie stanowi części aktywów rezerwy walutowej wyrażonych w jenach japońskich przekazanych przez Eesti Pank na rzecz EBC zgodnie z lewą kolumną tabeli zawartej w ust. 1. 9. Ewentualną różnicę pomiędzy łączną kwotą równowar­ tości w euro wskazaną w ust. 1 a kwotą wskazaną w art. 4 ust. 1 rozlicza się zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. zawartym pomiędzy Eesti Pank a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Eesti Pank przez Europejski Bank Centralny na podstawie art. 30. ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (1). Artykuł 4 Denominacja, oprocentowanie i zapadalność wierzytelności równoważnych wkładom 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. oraz zgodnie ze wskazaniami w art. 3, dotyczącymi dat rozrachunku przekazywanych aktywów rezerwy walutowej, EBC przyznaje Eesti Pank wierzy­ telność wyrażoną w euro równoważną łącznej wartości przeka­ zanych przez Eesti Pank aktywów rezerwy walutowej. Wierzy­ telność ta odpowiada kwocie 103 115 678,01 EUR. 2. Wierzytelność przyznana przez EBC na rzecz Eesti Pank jest oprocentowana od daty rozrachunku. Należne oprocento­ wanie zostaje naliczone w oparciu o okresy dzienne, przy użyciu metody naliczania przyjmującej 360-dniowy rok oraz przy zastosowaniu stopy procentowej równej 85 % krańcowej stopy procentowej zastosowanej przez Eurosystem w ostatniej przeprowadzonej przez niego podstawowej operacji refinansu­ jącej.


(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

3. Odsetki podlegają wypłacie na koniec każdego roku obra­ chunkowego. W każdym kwartale EBC informuje Eesti Pank o skumulowanej kwocie odsetek. 4. Wskazana wierzytelność nie podlega umorzeniu. Artykuł 5 Wkłady na rzecz rezerw kapitałowych i celowych EBC 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. oraz zgodnie z art. 3 ust. 5 i 6 Eesti Pank dokonuje przekazania wkładu na poczet rezerw kapitałowych EBC, równoważnych im rezerw celowych oraz na poczet kwoty, która ma zostać przeznaczona na rezerwy kapi­ tałowe i celowe w związku z saldem rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2010 r. 2. Kwotę takiego wkładu określa się zgodnie z art. 48 ust. 2 Statutu ESBC. Zawarte w art. 48 ust. 2 odniesienia do liczby „udziałów subskrybowanych przez dany krajowy bank centralny” oraz liczby „udziałów uprzednio wpłaconych przez inne krajowe banki centralne” odnoszą się do wag przypisanych w kluczu kapitałowym EBC na rzecz Eesti Pank oraz KBC pozostałych państw członkowskich, których walutą jest euro, zgodnie z decyzją EBC/2008/23. 3. Na użytek ust. 1 „rezerwy kapitałowe EBC” oraz „równo­ ważne im rezerwy celowe” obejmują ogólny fundusz rezerwowy EBC, salda rachunków z aktualizacji wyceny oraz rezerwy celowe na poczet ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredytowego, ryzyka ceny rynkowej i ryzyka ceny złota. 4. Najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zatwierdzeniu przez Radę Prezesów rocznego sprawozdania finansowego EBC za rok 2010 EBC oblicza kwotę podlegającą przekazaniu zgodnie z ust. 1 i powiadomia o niej Eesti Pank. 5. W drugim dniu roboczym po zatwierdzeniu przez Radę Prezesów sprawozdań finansowych EBC za rok obrachunkowy 2010 Eesti Pank dokonuje, za pośrednictwem systemu TARGET2, płatności na rzecz EBC: a) kwot należnych EBC na podstawie ust. 4; oraz b) odsetek naliczonych od kwot należnych EBC na podstawie ust. 4 za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do daty płatności. 6. Odsetki należne zgodnie z ust. 5 lit. b) zostają naliczone w oparciu o okresy dzienne, przy użyciu metody naliczania przyjmującej 360-dniowy rok oraz przy zastosowaniu stopy procentowej równej krańcowej stopie procentowej zastosowanej przez Eurosystem w ostatniej przeprowadzonej przez niego podstawowej operacji refinansującej. Artykuł 6 Kompetencje 1. W niezbędnym zakresie Zarząd EBC wydaje Eesti Pank instrukcje uściślające i wdrażające postanowienia niniejszej decyzji, a także wprowadzające odpowiednie środki w przypadku powstania ewentualnych nieprawidłowości.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/61

2. Instrukcje wydawane przez Zarząd EBC zgodnie z ust. 1 przekazuje się niezwłocznie Radzie Prezesów, przy czym Zarząd jest zobowiązany do działania w sposób zgodny z decyzjami Rady Prezesów w tym zakresie. Artykuł 7 Przepis końcowy Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 grudnia 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 58 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.