Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 58

Strona 1 z 4
L 11/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34) (2011/23/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 3, art. 48 ust. 1 i art. 48 ust. 2,


(4)

10 760 652 402,58 EUR. Zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2010/27 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opła­ cenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkow­ skich, których walutą jest euro (6), podwyższony kapitał podlega opłaceniu w trzech równych ratach rocznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2010/416/WE z dnia 13 lipca 2010 r., zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (1) Estonia spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro, a derogacja przysługująca jej na podstawie art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (2) zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.

(2)

Zgodnie z art. 48 ust. 1 Statutu ESBC każdy krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego derogacja została uchylona, opłaca subskrybowany przez siebie udział w kapitale Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w takim samym stopniu, jak KBC pozostałych państw członkowskich, których walutą jest euro. Zgodnie z art. 2 decyzji EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. dotyczącej procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (3) przysługująca Eesti Pank waga w kluczu kapitałowym EBC wynosi 0,1790 %. Eesti Pank opłacił już część swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2010/28 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opła­ cenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (4).

W związku z powyższym Eesti Pank powinien opłacić pozostałą część udziału w subskrybowanym kapitale EBC, która odpowiada kwocie 18 539 259,01 EUR w następujący sposób: w dniu 3 stycznia 2011 r. kwotę 9 589 259,01 EUR, która wynika z pomnożenia kwoty subskrybowanego kapitału EBC na dzień 28 grudnia 2010 r. (5 760 652 402,58 EUR) przez wagę w kluczu kapitałowym przypisaną Eesti Pank (0,1790 %), od której to kwoty odjęto część udziału Eesti Pank w subskrybowanym kapitale EBC opłaconą już na podstawie decyzji EBC/2010/27, a następnie kwotę 8 950 000,00 EUR wynikającą z pomnożenia kwoty podwyższenia subskrybowanego kapitału EBC (5 000 000 000 EUR) przez wagę w kluczu kapitałowym przypisaną Eesti Pank. Eesti Pank zapłaci tę ostatnia kwotę w trzech równych ratach. Pierwsza rata podlega zapłacie łącznie z kwotą 9 589 259,01 EUR, a pozostałe dwie raty w wysokości 2 983 333,33 EUR każda – dwa dni robocze przed ostatnim dniem operacyjnym systemu TARGET2 w 2011 i 2012 r.

(5)

(3)

Zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2010/26 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (5) ze skutkiem od dnia 29 grudnia 2010 r. kapitał EBC został podwyższony o 5 miliardów EUR, z kwoty 5 760 652 402,58 EUR do kwoty

(1) Dz.U. L 196 z 28.7.2010, s. 24. (2) Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33). (3) Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 66. (4) Zob. s. 56 niniejszego Dziennika Urzędowego. (5) Zob. s. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 11 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 75 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (1)

 • Dz. U. L11 - 62 z 201115.1.2011

  Zalecenie Komisji z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L11 - 56 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2010/28)

 • Dz. U. L11 - 54 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/27)

 • Dz. U. L11 - 53 z 201115.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/26)

 • Dz. U. L11 - 49 z 201115.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62) (1)

 • Dz. U. L11 - 36 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 31 z 201115.1.2011

  Decyzja Rady 2011/17/WPZiB z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L11 - 29 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L11 - 27 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach czwartych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L11 - 24 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L11 - 22 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L11 - 18 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L11 - 1 z 201115.1.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.